herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Mapa biuletynu

Starostwo Powiatowe w Wałczu
|___Dane teleadresowe
|___Nieodpłatna pomoc prawna
|___Dla niesłyszących
|___Poradnik interesanta
      |___Wydział Architektury i Budownictwa
            |___Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego
            |___Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowalnego (nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę)
            |___Przyjęcie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części
            |___Zaświadczenia (inne)
            |___Przyjęcie zgłoszenia robót i budowy obiektów (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę)
            |___Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego
            |___Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu
            |___Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - PINB
            |___Zawiadomienie o zakończeniu budowy - PINB
            |___Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórce) - PINB
      |___Wydział Komunikacji i Transportu
            |___Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy
            |___Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
            |___Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy
            |___Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
            |___Statystyka zdawalności osób szkolonych przez ośrodki szkolenia kierowców wpisane przez Starostę Wałeckiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców - za I półrocze 2013 roku.
            |___Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Wałeckiego
            |___Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców
            |___Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
            |___Odbiór dokumentów: PRAWA JAZDY i DOWODU REJESTRACYJNEGO - internet
            |___Rejestracja pojazdu
            |___BADANIA TECHNICZNE MOTOROWERÓW !
            |___Wydanie prawa jazdy
            |___Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika
            |___Dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
            |___Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
            |___Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów
            |___Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów
            |___Wydanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia dla przyszłych kierowców
            |___Wydanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny
            |___Uzgodnienie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi
            |___Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu
            |___Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej
            |___Wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych
      |___Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Zgłoszenie do rejestru (wykreślenie z rejestru) zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
            |___Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy
            |___Decyzja na przegradzanie cieków wodnych celem odłowu ryb
            |___Zezwolenie na zbieranie odpadów
            |___Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
            |___Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji
            |___Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
            |___Przyjęcie dokumentacji geologicznej
            |___Zatwierdzenie projektu prac geologicznych
            |___Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3
            |___Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie budwonictwa wodnego
            |___Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia
            |___Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu
            |___Rejestracja łodzi służących do amatorskiego i zawodowego połowu ryb
            |___Wydanie karty wędkarskiej
            |___Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych
            |___Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców
            |___Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu
            |___Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna
            |___Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego
            |___Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe
      |___Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
      |___Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
            |___Zasady wydawania kart parkingowych
            |___Informacja dodatkowa - załacznik do wniosku o ustalenie niepełnosprawności
            |___Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień
            |___Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
            |___Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność
      |___Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            |___Wniosek o udzielenie pomocy
      |___Wydział Edukacji
            |___Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
            |___Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej
            |___Zarejestrowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego
            |___Kierowanie do najbliższego powiatu w celu wydania skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
      |___Wydział Geodezji,Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            |___PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.
            |___BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.
            |___NABYCIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.
            |___NADANIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI NA WŁASNOŚĆ.
            |___NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA GRUNTU ROLNEGO - RENCISTÓWKA.
            |___SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKARBU PAŃSTWA.
            |___USTALENIE INNEGO NIŻ USTAWOWY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI.
            |___WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.
            |___Sprawy załatwiane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            |___USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI
            |___ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DLA CELÓW EMERYTALNCH.
|___Archiwum BIP
|___Dni i godziny otwarcia
|___Regulamin organizacyjny
|___Obwieszczenia
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
            |___Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XIII Sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 13,00 w auli Zespołu Szkól nr 1 w Wałczu przy ul. Kilińszczaków nr 59
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___Wykaz adresów e-mail Starostwa
|___Wykaz telefonów
|___Organizacja Starostwa
      |___Kierownictwo Starostwa
            |___Starosta
            |___Wicestarosta
            |___Sekretarz
            |___Skarbnik
      |___Zarządzenia Starosty Wałeckiego
            |___2019
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
            |___2014
            |___2013
            |___2012
            |___2011
            |___2010
      |___Wydziały i samodzielne stanowiska
            |___Wydział Funduszy, Małych Projektów i Rozwoju Powiatu
            |___Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu
            |___Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
            |___Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
            |___Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Wydział Komunikacji i Transportu
            |___Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
            |___Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            |___Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz
            |___Wydział Administracyjno Gospodarczy
            |___Wydział Organizacyjno Prawny
            |___Wydział Edukacji
            |___Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Wydział Finansowy
            |___Wydział Architektury i Budownictwa
      |___Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie
            |___Wydział Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu
            |___Biuro Rady
            |___Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Wydział Architektury i Budownictwa
            |___Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
            |___Wydział Organizacyjno - Prawny
            |___Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Wydział Komunikacji i Transportu
|___Numery rachunkow bankowych
|___Działalność lobbingowa
      |___Regulacje wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Wałczu dotyczące lobbingu
      |___Informacje o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Starosty Wałeckiego
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
Wybory 2018
|___Strona PKW
|___Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu
|___Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu
|___Poradnik dla osób niepełnosprawnych
|___Obwieszczenia
Wybory 2014
|___Strona PKW
|___Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu
|___Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Wałczu
|___Poradnik dla osób niepełnosprawnych
|___Protokół z wyborów do Rady Powiatu w Wałczu
|___Zestawienie wyników głosowania do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
|___Obwieszczenia
Ogłoszenia i komunikaty
|___Komunikaty
      |___2011
|___Petycje
      |___Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
                  |___Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2017 roku
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
      |___Petycje rozpatrzone przez Radę Powiatu
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
      |___Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego
            |___Rok 2018
            |___Rok 2017
            |___Rok 2016
            |___Rok 2015
|___Nabór pracowników Starostwa Powiatowego i Kierowników Jednostek Organizacyjnych
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
|___Nabór Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
      |___2018
            |___Nabór na Specjalistę ds. księgowości i płac - 17 grudnia 2018
            |___Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 17 grudnia 2018
            |___Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 03 grudnia 2018
            |___Nabór na Zastępce Dyrektora - 03 grudnia 2018
            |___Nabór na Głównego Księgowego - 30 listopad 2018
|___Nabór pracowników - informacje
|___Nabór pracowników - PZD
|___Nabór pracowników - Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu
|___Nabór pracowników - DPS
|___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie i oddaniu w najem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Wałeckiego.
      |___Oferty nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wałeckiego
      |___Oferty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
|___Ostrzeżenia meteorologiczne
|___Komunikaty PCZK
|___Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 14.05.2018 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 11.05.2018 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 19.04.2018 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 08.01.2018 r.
      |___Obwieszczenie starosty Wałeckiego z dnia 11.12.2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 10.10.2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 06.10.2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 12.09.2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 25.08.2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 24 lutego 2017 r.
      |___Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 02 lutego 2017 r.
      |___ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI
            |___2019
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
      |___Wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie
            |___2019
            |___2018
            |___2017
            |___2016
            |___2015
      |___Obwieszczenia ZRID
|___Ogłoszenia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      |___2018
      |___2017
            |___o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody.
      |___2016
      |___2015
            |___
      |___2014
      |___2013
|___Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
|___Ogłoszenia Wydziału Komunikacji i Transportu
      |___2018
      |___2017
      |___2016
|___Ogłoszenia Wydziału Edukacji
      |___2017
Informacje
|___Zamówienia publiczne
      |___2010
|___Zamówienia poniżej 30 000 EURO
      |___2019
      |___Dostawa środków czystości w 2019 roku
      |___2018
      |___2017
            |___Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 -11+333,60
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
|___Plan postepowań o udzielenie zamóweiń
Oświadczenia majątkowe
|___2010
      |___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___Kierownictwo jednostek podległych powiatowi
      |___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
      |___Radni Rady Powiatu
      |___Kierownictwo starostwa
|___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Kierownictwo starostwa
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Kierownicy jednostek podległych powiatowi
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
|___Radni Rady Powiatu
      |___2018 -Rozpoczęcie VI kadencji Rady Powiatu
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014 - Rozpoczęcie V kadencji Rady Powiatu
|___2014
      |___Radni Rady Powiatu
      |___Pracownicy jednostek podległych powiatowi
      |___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___Kierownictwo starostwa
      |___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
|___2013
      |___Kierownictwo starostwa
      |___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
      |___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___Pracownicy jednostek podległych powiatowi
      |___Radni Rady Powiatu
|___2012
      |___Pracownicy jednostek podległych powiatowi
      |___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
      |___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___Kierownictwo starostwa
      |___Radni Rady Powiatu
|___2011
      |___Kierownictwo starostwa
      |___Kierownictwo jednostek oświatowych
      |___Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy
      |___Pracownicy jednostek podległych powiatowi
      |___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
      |___Radni Rady Powiatu
|___Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
            |___Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            |___Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
            |___Wydział Komunikacji i Transportu
            |___Wydział Architektury i Budownictwa
Druki i wnioski
|___Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
|___Wydział Architektury i Budownictwa
|___Wydział Komunikacji i Transportu
|___Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
|___Powiatowy Rzecznik Konsumentów
|___Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
|___Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
      |___DRUKI I WNIOSKI WYDZIAŁU GKiGN
            |___BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.
            |___NABYCIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.
            |___NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA GRUNTU ROLNEGO - RENCISTÓWKA.
            |___PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.
            |___SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKARBU PAŃSTWA.
            |___USTALENIE INNEGO NIŻ USTAWOWY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI.
            |___WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.
            |___ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DLA CELÓW EMERYTALNCH.
            |___USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI
            |___UZNANIE REKULTYWACJI ZA ZAKOŃCZONĄ
            |___NADANIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI NA WŁASNOŚĆ.
      |___OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY
|___Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      |___KARTA PARKINGOWA
      |___druki wniosków
      |___Podstawa prawna
Jednostki organizacyjne podległe powiatowi
|___Jednostki oświatowe
      |___Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
      |___Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu
      |___Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu
      |___Zespół Szkół Nr 1 w Wałczu
|___Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
|___Powiatowy Urząd Pracy
|___Dom Pomocy Społecznej
|___Powiatowy Zarząd Dróg
|___Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu
|___Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu
|___Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej
Finanse
|___Sprawozdania finansowe
|___Wykonanie budżetu
      |___2018
            |___IV KWARTAŁ
            |___III KWARTAŁ
            |___II KWARTAŁ
            |___I KWARTAŁ
      |___2017
            |___IV KWARTAŁ
            |___III KWARTAŁ
            |___II KWARTAŁ
            |___I KWARTAŁ
      |___2016
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2015
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2014
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2013
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2012
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2011
            |___IV kwartał
            |___III kwartał
            |___II kwartał
            |___I kwartał
      |___2010
            |___I kwartał
            |___II kwartał
            |___III kwartał
            |___IV kwartał
|___Opinie RIO dot. budżetu powiatu
      |___2018
      |___2017
|___Pomoc publiczna
      |___2015
      |___2009
|___Protokoły z kontroli zewnętrznej
      |___2014
      |___2010
Służby, inspekcje, straże
|___Komenda Powiatowa Policji
|___Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
|___Powiatowy Lekarz Weterynarii
|___Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
|___Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
Biuro rzeczy znalezionych
|___Informacje Biura Rzeczy Znalezionych
|___Rzeczy znalezione
Organizacja działania samorządu powiatowego
|___Transmisje - archiwum
|___Transmisje sesji Rady Powiatu
|___Imienny wykaz głosowań radnych
      |___VI kadencja Rady Powiatu Wałczu
            |___2019
            |___2018
                  |___I sesja Rady Powiatu w Wałczu
|___Podstawy prawne
|___Statut powiatu
|___Organy powiatu
|___Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu
      |___Protokoły Sesji Rady Powiatu VI Kadencji
      |___Protokoły Sesji Rady Powiatu V Kadencji
            |___Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu NR IV z dnia 09.02.2015 r.
      |___Protokoły Sesji Rady Powiatu IV Kadencji
|___Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
      |___Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu VI kadencja
      |___Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu V Kadencji
            |___ROK 2018
            |___ROK 2017
            |___ROK 2016
            |___ROK 2015
            |___ROK 2014
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
|___Interpelacje i zapytania
      |___Interpelacje i zapytania radnych Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji
            |___2019
|___Protokoły z obrad Komisji Rady Powiatu
      |___Protokoły z obrad Komisji Rady Powiatu VI Kadencji
            |___2019
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu
            |___2018
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu
      |___Protokoły z obrad Komisji Rady Powiatu V Kadencji
            |___2018 r.
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu
            |___2017 r
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu
            |___2016 r.
                  |___Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady powiatu w Wałczu
                  |___Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu
            |___2015
                  |___ KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
                        |___Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 6/2015 z dnia 22.06.2015 r.
                        |___Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 5/2015 z dnia 20.04.2015 r.
                        |___Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 4/2015 z dnia 27.02.2015 r.
                        |___Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 3/2015 z dnia 11.02.2015 r.
                  |___KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
                        |___Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu NR 3/2015 w dniu 10.02.2015 r.
            |___2014
                  |___ KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                        |___Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16.12.2014r.
                  |___ KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___ KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
      |___2014
            |___KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___Protokół Nr 21/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 17.02.2014r.
                  |___Protokół Nr 22/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 28.02.2014r.
                  |___Protokół Nr 23/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31.03.2014r.
                  |___Protokół Nr 24/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 09.04.2014r.
                  |___Protokół Nr 25/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29.05.2014r.
                  |___Protokół Nr 26/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 09.10.2014r.
            |___ KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
            |___KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
      |___2013
            |___KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___Protokół Nr 20/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12.11.2013r.
                  |___Protokół Nr 19/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 21.10.2013r.
                  |___Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 30.09.2013r.
                  |___Protokół Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 27.05.2013r.
                  |___Protokół Nr 16/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 26.03.2013r.
                  |___Protokół Nr 15/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 20.02.2013r.
            |___KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
            |___KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
      |___2012
            |___KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12.11.2012r.
                  |___Protokół Nr 13/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08.10.2012r.
                  |___Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 10.09.2012r.
                  |___Protokół Nr 11/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24.05.2012r.
                  |___Protokół Nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 15.03.2012r.
                  |___Protokół Nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 7.02.2012r.
            |___KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
            |___KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
      |___2011
            |___KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU
                  |___Protokoły z Kontroli Komisjoi Rewizayjnej
            |___KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU
            |___KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU
|___Uchwały Zarządu Powiatu
      |___Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu VI kadencja
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 6/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 4/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 1/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
      |___Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu V Kadencja
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 130/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 129/2018 z dnia 25 października 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 128/2018 z dnia 16 października 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 126/2018 z dnia 26 września 2018 rok
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 125/2018 z dnia 12 września 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 124/2018 z dnia 6 września 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 123/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 121/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 120/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 119/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 118/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 117/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 116/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 115/2018 z dnia 29 maja 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 114/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 113/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 112/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 111/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 110/2018 z dnia 12 marca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 109/2018 z dnia 9 marca 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 108/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 106/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 105/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 104/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 103/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 101/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 100/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 99/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 98/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 97/2017 z dnia 09 listopada 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 95/2017 z dnia 27 października 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 94/2017 z dnia 10 października 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 92/2017 z dnia 29 września 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 91/2017 z dnia 20 września 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 90/2017 z dnia 04 września 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 89/2017 z dnia 1 września 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 88/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 87/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 86/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 84/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 83/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 82/2017 z dnia 26 maja 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 81/2017 z dnia 15 maja 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 80/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 79/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 78/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 77/2017 z dnia 24 marca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 75/2017 z dnia 07 marca 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 73/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 71/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 70/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 69/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 67/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 65/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 64/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 63/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 62/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 60/2016 z dnia 24 października 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 58/2016 z dnia 6 października 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 57/2016 z dnia 20 września 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2016 z dnia 08 wrzesnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 55/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 54/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 53/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 52/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 51/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 50/2016 z dnia 24 maja 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 49/2016 z dnia12 maja 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 48/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 46/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 45/2016 z dnia 30 marca 2016 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 44/2016 z dnia 08 marca 2016 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 43/2016 z dnia 02 lutego 2016 roku
            |___Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 41/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku
            |___ Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 38/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku
            |___ Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 40/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku
            |___Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 39/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 37/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 36/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 35/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 34/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 33/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 32/2015 z dnia 30 pażdziernika 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 30/2015 z dnia 13 pażdziernika 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 29/2015 z dnia 29 września 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 28/2015 z dnia 15 września 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 27/2015 z dnia 2 września 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 26/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 25/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 24/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 22/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 20/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 19/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 18/2015 z dnia 12 maja 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 17/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 15/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 13/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 12/2015 z dnia 20 marca 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 10/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 8/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku
            |___ Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 5/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 4/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 3/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 2/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku
      |___Rok 2014
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 130 z dnia 14 listopada 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 129 z dnia 24 października 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 128 z dnia 15 października 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 127 z dnia 02 października 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 126 z dnia 22 września 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 125 z dnia 09 września 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 123 z dnia 20 sierpnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 122 z dnia 01 sierpnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 121 z dnia 11 lipca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 120 z dnia 01 lipca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 119 z dnia 17 czerwca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 118 z dnia 03 czerwca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 117 z dnia 22 maja 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 116 z dnia 07 maja 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 115 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 113 z dnia 01 kwietnia 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 112 z dnia 25 marca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 111 z dnia 18 marca 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 110 z dnia 06 marca 2014 roku
                  |___
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 108 z dnia 20 lutego 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 106 z dnia 04 lutego 2014 roku
            |___Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104 z dnia 14 stycznia 2014 roku
|___Uchwały Rady Powiatu
      |___Uchwały Rady Powiatu w Wałczu VI Kadencji
            |___2019
                  |___Uchwały VI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 14 marca 2019 roku
                  |___Uchwały V sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 22 lutego 2019 roku
                  |___Uchwały IV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 stycznia 2019 roku
            |___2018
                  |___ Uchwały III sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku
                  |___Uchwały II sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2018 roku
                  |___Uchwały I sesji Rady Powiatu w Wałczu z I posiedzenia w dniu 23 listopada 2018 roku i z II posiedzenia w dniu 29 listopada 2018 r.
      |___Uchwały Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji
            |___2018 rok
                  |___Uchwały XL sesji Rady Powiatu w Wałczu w dnia 12 października 2018 r.
                  |___Uchwały XXXVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 sierpnia 2018
                  |___Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018
                  |___Uchwały XXXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 13 czerwca 2018
                  |___Uchwały XXXV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2018
                  |___Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 marzec 2018
                  |___Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 luty 2018
                  |___Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 stycznia 2018
                  |___Uchwały XXXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08 stycznia 2018
            |___2017 rok
                  |___ Uchwały XXX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 grudnia 2017
                  |___Uchwały XXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 listopada 2017
                  |___Uchwały XXVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31października 2017
                  |___Uchwały XXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 04 września 2017
                  |___Uchwały XXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2017
                  |___Uchwały XXV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 kwietnia 2017
                  |___Uchwały XXIV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31 marca 2017
                  |___Uchwały XXIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24 luty 2017
                  |___Uchwały XXII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 10 luty 2017 r.
                  |___Uchwały XXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 06 luty 2017 r.
            |___2016 rok
                  |___Uchwały XX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 grudnia 2016 r.
                  |___Uchwały XIX sesji Rady Powiatu w dniu 08 listopada 2016 r.
                  |___Uchwała XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2016 r.
                  |___Uchwały XVII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 05 września 2016 r.
                  |___Uchwały XVI seji Rady powiatu w Wałczu w dniu 23 czerwca 2016 r.
                  |___Uchwała XV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 maja 2016 r.
                  |___Uchwały XIV sesji Rady powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2016 r.
                  |___Uchwały XIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 26 luty 2016 r.
            |___2015 rok
                  |___V sesja Rady Powiatu V kadencji 27.02.2015r.
                  |___IV sesja Rady Powiatu V kadencji 09.02.2015r.
            |___2014 rok
                  |___ III sesja Rady Powiatu V kadencji 30.12.2014r.
                  |___II sesja Rady Powiatu V kadencji 12.12.2014r.
                  |___I sesja Rady Powiatu V kadencji 27.11.2014r.
      |___2014
            |___2014-XXXVII sesja Rady Powiatu IV kadencjI
            |___2014-XXXVI sesja Rady Powiatu IV kadencj
            |___ 2014-XXXV sesja Rady Powiatu IV kadencj
            |___ 2014-XXXIV sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2014-XXXIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
      |___2013
            |___2013-XXX sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXIX sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2013-XXVIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2013-XXVII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXV sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2013-XXIV sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXI sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2013-XX sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___ 2013-XXXI sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2013-XXXII sesja Rady Powiatu IV kadencji
      |___2012
            |___2012-XIX sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XVIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XVII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XVI sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XV sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XIV sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2012-XII sesja Rady Powiatu IV kadencji
      |___2011
            |___2011-XI sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011-X sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011-IX sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011-VIII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011- VII sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011 - VI sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011 - V sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2011 - IV sesja Rady Powiatu IV kadencji
      |___2010
            |___2010 - III sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2010 - II sesja Rady Powiatu IV kadencji
            |___2010 - I sesja Rady Powiatu IV kadencji
      |___Uchwały Rady Powiatu - Archiwum
|___Akty prawa miejscowego
      |___VI kadencja Rady Powiatu
      |___V kadencja Rady Powiatu
      |___IV kadencja Rady Powiatu
      |___III kadencja Rady Powiatu
|___Dzienniki Ustaw
|___Monitory Polskie
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
|___Program współpracy
|___Informacje i aktualności
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___Otwarty konkurs ofert
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___Konsultacje
|___Komunikaty
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
|___Baza organizacji pozarządowych
|___Organizacje pozarządowe w Powiecie Wałeckim