Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Starostwo Powiatowe w Wałczu


|--- Dane teleadresowe

|--- Działalność lobbingowa

      |--- Regulacje wewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Wałczu dotyczące lobbingu

      |--- Informacje o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Starosty Wałeckiego

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2019

|--- Nieodpłatna pomoc prawna

|--- Dla niesłyszących

|--- Poradnik interesanta

      |--- Wydział Architektury i Budownictwa

            |--- Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego

            |--- Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowalnego (nie wymagające pozwolenia na rozbiórkę)

            |--- Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego

            |--- Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) obiektu budowlanego

            |--- Przyjęcie zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części lub pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowalnego lub jego części

            |--- Zaświadczenia (inne)

            |--- Przyjęcie zgłoszenia robót i budowy obiektów (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę)

            |--- Wydanie zaświadczenia potwierdzające powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wyposażenie techniczne dla potrzeb dodatku mieszkaniowego

            |--- Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

            |--- Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego - PINB

            |--- Zawiadomienie o zakończeniu budowy - PINB

            |--- Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórce) - PINB

      |--- Wydział Komunikacji i Transportu

            |--- Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy

            |--- Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

            |--- Zmiana treści zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na krajowy transport drogowy

            |--- Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

            |--- Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Powiatu Wałeckiego

            |--- Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców

            |--- Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

            |--- Odbiór dokumentów: PRAWA JAZDY i DOWODU REJESTRACYJNEGO - internet

            |--- Rejestracja pojazdu

            |--- BADANIA TECHNICZNE MOTOROWERÓW !

            |--- Wydanie prawa jazdy

            |--- Wymiana praw jazdy lub wydanie wtórnika

            |--- Dokonywanie wpisów potwierdzających posiadanie kwalifikacji

            |--- Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

            |--- Wydanie i cofanie zezwoleń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów

            |--- Wydawanie i cofanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

            |--- Wpisywanie i skreślanie podmiotów prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców

            |--- Wydanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy, które powodują utrudnienie w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny

            |--- Uzgodnienie tras imprez o charakterze religijnym z kościołami i związkami wyznaniowymi

            |--- Wydanie zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne na obszar powiatu

            |--- Wydanie/zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne prowadzone jako działalność pomocnicza do podstawowej działalności gospodarczej

            |--- Wydanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych

      |--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

            |--- Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

            |--- Zgłoszenie do rejestru (wykreślenie z rejestru) zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych

            |--- Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy

            |--- Decyzja na przegradzanie cieków wodnych celem odłowu ryb

            |--- Zezwolenie na zbieranie odpadów

            |--- Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

            |--- Pozwolenie na wytwarzanie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych roczne lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji

            |--- Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

            |--- Przyjęcie dokumentacji geologicznej

            |--- Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

            |--- Koncesja na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na pow. poniżej 2 ha i wydobyciu do 20 000 m3

            |--- Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

            |--- Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

            |--- Wydanie karty wędkarskiej

            |--- Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych

            |--- Wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców

            |--- Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu

            |--- Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna

            |--- Przyznawanie środków na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego

            |--- Przyznawanie dla właścicieli lasów niepaństwowych środków na odnowienie drzewostanów zniszczonych przez klęski żywiołowe

      |--- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

      |--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

            |--- Polecenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 marca 2020 roku, dotyczące wydawania orzeczeń z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane.

            |--- Zasady wydawania kart parkingowych

            |--- Informacja dodatkowa - załacznik do wniosku o ustalenie niepełnosprawności

            |--- Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

            |--- Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

            |--- Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność

      |--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

            |--- Informacja dla petenta

      |--- Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

            |--- Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

            |--- Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

            |--- Zarejestrowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego

            |--- Kierowanie do najbliższego powiatu w celu wydania skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

      |--- Wydział Geodezji,Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

            |--- BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

            |--- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

            |--- NADANIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI NA WŁASNOŚĆ.

            |--- NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA GRUNTU ROLNEGO - RENCISTÓWKA.

            |--- SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKARBU PAŃSTWA.

            |--- USTALENIE INNEGO NIŻ USTAWOWY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI.

            |--- WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.

            |--- INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO O WNIESIENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCII UDZIELENIU BONIFIKATY 98% (teren Gminy Miejskiej Wałcz)

            |--- Sprawy załatwiane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

            |--- USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI

            |--- ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DLA CELÓW EMERYTALNCH.

|--- Dni i godziny otwarcia

|--- Regulamin organizacyjny

|--- Obwieszczenia

      |--- 2021

            |--- Obwieszczenia Starosty Wałeckiego ustalenie wysokości odszkodowania GN.683.8.2021.GG -dz. nr 5618/11 -ul. Chopina w Wałczu

            |--- Obwieszczenia Starosty Wałeckiego - ustalenie wysokości odszkodowania GN.683.7.2021.GG -działka nr 5618/9 -ul. Chopina w Wałczu

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

            |--- Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu o obradach XIII Sesji Rady Powiatu V Kadencji, która odbędzie się 26 lutego 2016 r. o godz. 13,00 w auli Zespołu Szkól nr 1 w Wałczu przy ul. Kilińszczaków nr 59

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Wykaz adresów e-mail Starostwa

|--- Wykaz telefonów

|--- Organizacja Starostwa

      |--- Kierownictwo Starostwa

            |--- Starosta

            |--- Wicestarosta

            |--- Sekretarz

            |--- Skarbnik

      |--- Zarządzenia Starosty Wałeckiego

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

            |--- 2013

            |--- 2012

            |--- 2011

            |--- 2010

      |--- Wydziały i samodzielne stanowiska

            |--- Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Powiatu

            |--- Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

            |--- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

            |--- Wydział Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- Wydział Komunikacji i Transportu

            |--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

            |--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

            |--- Samodzielne stanowisko ds. kontroli i analiz

            |--- Wydział Administracyjno Gospodarczy

            |--- Wydział Organizacyjno Prawny

            |--- Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

            |--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

            |--- Wydział Finansowy

            |--- Wydział Architektury i Budownictwa

      |--- Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie

            |--- Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

            |--- Biuro Rady

            |--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

            |--- Wydział Architektury i Budownictwa

            |--- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

            |--- Wydział Organizacyjno - Prawny

            |--- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- Wydział Komunikacji i Transportu

|--- Numery rachunkow bankowych

|--- Ochrona danych osobowych

Jak załatwić sprawę


|--- Wydział Komunikacji i Transportu

|--- Wydział Architektury i Budownictwa

|--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

|--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

|--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

|--- Wydział Geodezji,Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

|--- Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

|--- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa, Spraw Obywatelskich i Informatyki

|--- Ochrona danych osobowych

Elektroniczne składanie dokumentów


|--- Przesyłanie pism do urzędu poprzez ePUAP

|--- Wydział Komunikacji i Transportu

|--- Wydział Architektury i Budownictwa

|--- Rejestracja łodzi i jachtów - REJA24

Druki, wnioski i Rejestry


|--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

|--- Wydział Architektury i Budownictwa

|--- Wydział Komunikacji i Transportu

|--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

|--- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

|--- Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

|--- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

      |--- DRUKI I WNIOSKI WYDZIAŁU GKiGN

            |--- BONIFIKATA OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

            |--- NABYCIE NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA.

            |--- NIEODPŁATNE PRZENIESIENIE PRAWA GRUNTU ROLNEGO - RENCISTÓWKA.

            |--- PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI - na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r., poz.83ze zm.)

            |--- SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ UŻYTKOWNIKOWI WIECZYSTEMU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKARBU PAŃSTWA.

            |--- USTALENIE INNEGO NIŻ USTAWOWY TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI.

            |--- WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.

            |--- ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO DLA CELÓW EMERYTALNCH.

            |--- USTALENIE KIERUNKU REKULTYWACJI

            |--- UZNANIE REKULTYWACJI ZA ZAKOŃCZONĄ

            |--- NADANIE DZIAŁKI SIEDLISKOWEJ POD BUDYNKAMI NA WŁASNOŚĆ.

      |--- OGŁOSZENIA i KOMUNIKATY

|--- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

      |--- KARTA PARKINGOWA

      |--- druki wniosków

      |--- Podstawa prawna

|--- Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Zamówienia publiczne


|--- Platforma zakupowa

|--- Zamówienia poniżej 130.000 zł

      |--- 2021

|--- Plan postepowań o udzielenie zamówień

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

|--- Zamówienia publiczne

      |--- 2010

|--- Zamówienia poniżej 30 000 EURO

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- Dostawa środków czystości w 2019 roku

      |--- 2018

      |--- 2017

            |--- Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2301Z na odcinku Rzeczyca - Wrzosy-droga wojewódzka nr 177 w km 7+350 -11+333,60

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

Ogłoszenia i komunikaty


|--- Komunikaty

      |--- 2011

|--- Petycje

      |--- Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu

            |--- ROK 2020

                  |--- Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2020 roku.

                  |--- Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu

            |--- Rok 2019

                  |--- Petycje rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Wałczu

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

                  |--- Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Wałczu w 2017 roku

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

      |--- Petycje rozpatrzone przez Radę Powiatu

            |--- Rok 2021

            |--- Rok 2020

            |--- Rok 2019

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

      |--- Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego

            |--- ROK 2020

                  |--- Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Starostę Wałeckiego w 2020 roku.

                  |--- Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego

            |--- Rok 2019

                  |--- Petycje rozpatrzone przez Starostę Wałeckiego.

            |--- Rok 2018

            |--- Rok 2017

            |--- Rok 2016

            |--- Rok 2015

|--- Nabór pracowników Starostwa Powiatowego i Kierowników Jednostek Organizacyjnych

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Praca na zastępstwo

|--- Nabór pracowników - informacje

|--- Nabór Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

            |--- Nabór na Specjalistę ds. księgowości i płac - 17 grudnia 2018

            |--- Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 17 grudnia 2018

            |--- Nabór na Inspektora ds. kadr i administracji - 03 grudnia 2018

            |--- Nabór na Zastępce Dyrektora - 03 grudnia 2018

            |--- Nabór na Głównego Księgowego - 30 listopad 2018

|--- Nabór pracowników - PZD

|--- Nabór pracowników - Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu

|--- Nabór pracowników - DPS

|--- Ogłoszenia

      |--- Ogłoszenia

            |--- INFORMACJA STAROSTY WAŁECKIEGO O WNIESIENIU OPŁATY JEDNORAZOWEJ Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCII UDZIELENIU BONIFIKATY 98% (teren Gminy Miejskiej Wałcz)

      |--- Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie i oddaniu w najem nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu Wałeckiego.

      |--- Oferty nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wałeckiego

      |--- Oferty nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

|--- Ostrzeżenia meteorologiczne

|--- Komunikaty PCZK

|--- Ogłoszenia Wydziału Architektury i Budownictwa

      |--- ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, STACJI TRANSFORMATOROWYCH I SIECI

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

      |--- INWESTYCJE Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ

      |--- INWESTYCJE DROGOWE

      |--- INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

      |--- ZGŁOSZENIA PRZEBUDOWY B.M.J. I INSTALACJI GAZOWYCH

      |--- Archiwum do 2019 roku

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 15.11.2019 r.

            |--- Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 14.05.2018 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 11.05.2018 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 19.04.2018 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 08.01.2018 r.

            |--- Obwieszczenie starosty Wałeckiego z dnia 11.12.2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 10.10.2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 06.10.2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 12.09.2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 25.08.2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 24 lutego 2017 r.

            |--- Obwieszczenie Starosty Wałeckiego z dnia 02 lutego 2017 r.

            |--- Wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie

                  |--- 2019

                  |--- 2018

                  |--- 2017

                  |--- 2016

                  |--- 2015

            |--- Obwieszczenia ZRID

            |--- ZGŁOSZENIA BUDOWY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, STACJI TRANSFORMATOROWYCH, SIECI

|--- Ogłoszenia Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

      |--- 2021

            |--- Zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania zezwolenia

      |--- 2020

            |--- Zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania zezwolenia

      |--- 2019

            |--- Zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania zezwolenia

      |--- 2018

      |--- 2017

            |--- o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa działającego w imieniu Gminy Człopa z siedzibą w Człopie, ul. Strzelecka 2, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS-6223-44/2009 z dnia 05.10.2009 r. na pobór wody z ujęcia w m. Czaplice gm. Człopa (działka nr 10/97) w zakresie zmniejszenia poboru wody.

      |--- 2016

      |--- 2015

            |---

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- Wykaz pozwoleń zintegrowanych

|--- Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

|--- Ogłoszenia Wydziału Komunikacji i Transportu

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

|--- Ogłoszenia Wydziału Edukacji

      |--- 2020

      |--- 2017

Oświadczenia majątkowe


|--- Radni Rady Powiatu

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2018 -Rozpoczęcie VI kadencji Rady Powiatu

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014 - Rozpoczęcie V kadencji Rady Powiatu

|--- Kierownicy jednostek podległych powiatowi

      |--- 2021

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Kierownictwo starostwa

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Kierownictwo jednostek oświatowych

      |--- 2021

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Pracownicy starostwa wydający decyzje z up. starosty

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

            |--- Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

            |--- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

            |--- Wydział Komunikacji i Transportu

            |--- Wydział Architektury i Budownictwa

Jednostki organizacyjne podległe powiatowi


|--- Jednostki oświatowe

      |--- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

      |--- Zespół Szkół Nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

      |--- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu

      |--- I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu

|--- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

|--- Powiatowy Urząd Pracy

|--- Dom Pomocy Społecznej

|--- Powiatowy Zarząd Dróg

|--- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu

|--- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu

|--- Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

|--- LCN Metalowe Inspiracje w Wałczu

Finanse


|--- Sprawozdania finansowe

      |--- Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

            |--- Sprawozdanie finansowe Urzędu

            |--- Sprawozdanie finansowe Powiatu

      |--- Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

            |--- Sprawozdanie finansowe Urzędu

            |--- Sprawozdanie finansowe Powiatu

      |--- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

            |--- Sprawozdanie finansowe Powiatu

      |--- Sprawozadania finansowe za lata 2004-2017

|--- Wykonanie budżetu

      |--- 2021

            |--- II KWARTAŁ

            |--- I KWARTAŁ

      |--- 2020

            |--- IV KWARTAŁ

            |--- III KWARTAŁ

            |--- II KWARTAŁ

            |--- I KWARTAŁ

      |--- 2019

            |--- IV KWARTAŁ

            |--- III KWARTAŁ

            |--- II KWARTAŁ

            |--- I KWARTAŁ

      |--- 2018

            |--- IV KWARTAŁ

            |--- III KWARTAŁ

            |--- II KWARTAŁ

            |--- I KWARTAŁ

      |--- 2017

            |--- IV KWARTAŁ

            |--- III KWARTAŁ

            |--- II KWARTAŁ

            |--- I KWARTAŁ

      |--- 2016

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2015

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2014

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2013

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2012

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2011

            |--- IV kwartał

            |--- III kwartał

            |--- II kwartał

            |--- I kwartał

      |--- 2010

            |--- I kwartał

            |--- II kwartał

            |--- III kwartał

            |--- IV kwartał

|--- Opinie RIO dot. budżetu powiatu

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Pomoc publiczna

      |--- 2015

      |--- 2009

|--- Protokoły z kontroli zewnętrznej

      |--- 2014

      |--- 2010

|--- Sprawozdanie finansowe - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego w Ostrowcu

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

|--- Sprawozdanie finansowe - PZAZ

      |--- 2019

Służby, inspekcje, straże


|--- Komenda Powiatowa Policji

|--- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

|--- Powiatowy Lekarz Weterynarii

|--- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

|--- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Biuro rzeczy znalezionych


|--- Informacje Biura Rzeczy Znalezionych

|--- Rzeczy znalezione

Organizacja działania samorządu powiatowego


|--- Raport o stanie powiatu

      |--- Raport o stanie Powiatu Wałeckiego za 2020r.

      |--- Raport o stanie Powiatu Wałeckiego za 2019 rok

|--- Transmisje - archiwum

|--- Transmisje sesji Rady Powiatu

|--- Imienny wykaz głosowań radnych

      |--- VI kadencja Rady Powiatu Wałczu

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

                  |--- I sesja Rady Powiatu w Wałczu

|--- Podstawy prawne

|--- Statut powiatu

|--- Organy powiatu

|--- Protokoły z obrad sesji Rady Powiatu

      |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu VI Kadencji

      |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu V Kadencji

            |--- Protokól sesji Rady Powiatu w Wałczu NR IV z dnia 09.02.2015 r.

      |--- Protokoły Sesji Rady Powiatu IV Kadencji

|--- Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu

      |--- Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu VI kadencja

            |--- Protokół Nr 57/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 18 sierpnia 2020 roku

      |--- Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w Wałczu V Kadencji

            |--- ROK 2018

            |--- ROK 2017

            |--- ROK 2016

            |--- ROK 2015

            |--- ROK 2014

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

|--- Interpelacje i zapytania

      |--- Interpelacje i zapytania radnych Rady Powiatu w Wałczu VI kadencji

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

|--- Protokoły z obrad Komisji Rady Powiatu

      |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu VI Kadencji

            |--- 2021

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2020

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2019

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2018

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji Nr 2/2018 z dnia 27.12.2018r.

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji Nr 1/2018 z dnia 29.11.2018r.

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

      |--- Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu V Kadencji

            |--- 2018 r.

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2017 r

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2016 r.

                  |--- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady powiatu w Wałczu

                  |--- Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu

            |--- 2015

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 6/2015 z dnia 22.06.2015 r.

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 5/2015 z dnia 20.04.2015 r.

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 4/2015 z dnia 27.02.2015 r.

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu Nr 3/2015 z dnia 11.02.2015 r.

                  |--- KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

                        |--- Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu NR 3/2015 w dniu 10.02.2015 r.

            |--- 2014

                  |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                        |--- Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16.12.2014r.

                  |--- KOMISJA EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

      |--- 2014

            |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- Protokół Nr 21/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 17.02.2014r.

                  |--- Protokół Nr 22/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 28.02.2014r.

                  |--- Protokół Nr 23/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31.03.2014r.

                  |--- Protokół Nr 24/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 09.04.2014r.

                  |--- Protokół Nr 25/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29.05.2014r.

                  |--- Protokół Nr 26/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 09.10.2014r.

            |--- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

            |--- KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

      |--- 2013

            |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- Protokół Nr 20/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12.11.2013r.

                  |--- Protokół Nr 19/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 21.10.2013r.

                  |--- Protokół Nr 18/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 30.09.2013r.

                  |--- Protokół Nr 17/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 27.05.2013r.

                  |--- Protokół Nr 16/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 26.03.2013r.

                  |--- Protokół Nr 15/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 20.02.2013r.

            |--- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

            |--- KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

      |--- 2012

            |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- Protokół Nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 12.11.2012r.

                  |--- Protokół Nr 13/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08.10.2012r.

                  |--- Protokół Nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 10.09.2012r.

                  |--- Protokół Nr 11/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24.05.2012r.

                  |--- Protokół Nr 10/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 15.03.2012r.

                  |--- Protokół Nr 9/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu w dniu 7.02.2012r.

            |--- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

            |--- KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

      |--- 2011

            |--- KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU W WAŁCZU

                  |--- Protokoły z Kontroli Komisjoi Rewizayjnej

            |--- KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY POWIATU W WAŁCZU

            |--- KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH RADY POWIATU W WAŁCZU

|--- Uchwały Zarządu Powiatu

      |--- Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu VI kadencja

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 64/2020 z dnia 21 października 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 63/2020 z dnia 13 października 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 62/2020 z dnia 05 października 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 61/2020 z dnia 30 września 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 60/2020 z dnia 17 września 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 59/2020 z dnia 10 września 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 58/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 55/2020 z dnia 21 lipca 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 54/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 53/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 52/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 51/2020 z dnia 20 maja 2020 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 50/2020 z dnia 20 maja 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 49/2020 z dnia 13 maja 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 48/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 47/2020 z dnia16 kwietnia 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 46/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 45/2020 z dnia 24 marca 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 44/2020 z dnia16 marca 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 43/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 42/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 40/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 38/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 37/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 35/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 34/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 33/2019 z dnia 06 listopada 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 32/2019 z dnia 24 października 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 31/2019 z dnia 09 października 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 30/2019 z dnia 25 września 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 29/2019 z dnia 12 września 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 28/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 27/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 26/2019 z dnia 01 sierpnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 25/2019 z dnia 18 lipca 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 24/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 21/2019 z dnia 30 maja 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 20/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 19/2019 z dnia 09 maja 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 18/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 17/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 16/2019 z dnia 09 kwietnia 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 15/2019 z dnia 29 marca 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 14/2019 z dnia 21 marca 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 13/2019 z dnia 06 marca 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 12/2019 z dnia 21 lutego 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 10/2019 z dnia 08 lutego 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 9/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 8/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2019 z dnia 09 stycznia 2019 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 6/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 4/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 3/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 1/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku

      |--- Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu V Kadencja

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 130/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 129/2018 z dnia 25 października 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 128/2018 z dnia 16 października 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 126/2018 z dnia 26 września 2018 rok

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 125/2018 z dnia 12 września 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 124/2018 z dnia 6 września 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 123/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 121/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 120/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 119/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 118/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 117/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 116/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 115/2018 z dnia 29 maja 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 114/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 113/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 112/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 111/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 110/2018 z dnia 12 marca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 109/2018 z dnia 9 marca 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 108/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 106/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 105/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 104/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 103/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 101/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 100/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 99/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 98/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 97/2017 z dnia 09 listopada 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 95/2017 z dnia 27 października 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 94/2017 z dnia 10 października 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 92/2017 z dnia 29 września 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 91/2017 z dnia 20 września 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 90/2017 z dnia 04 września 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 89/2017 z dnia 1 września 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 88/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 87/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 86/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 84/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 83/2017 z dnia 06 czerwca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 82/2017 z dnia 26 maja 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 81/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 80/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 79/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 78/2017 z dnia 30 marca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 77/2017 z dnia 24 marca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 75/2017 z dnia 07 marca 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 73/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 71/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 70/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 69/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 67/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 65/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 64/2016 z dnia 6 grudnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 63/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 62/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 60/2016 z dnia 24 października 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 58/2016 z dnia 6 października 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 57/2016 z dnia 20 września 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 56/2016 z dnia 08 wrzesnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 55/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 54/2016 z dnia 02 sierpnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 53/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 52/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 51/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 50/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 49/2016 z dnia12 maja 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 48/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 46/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 45/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 44/2016 z dnia 08 marca 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 43/2016 z dnia 02 lutego 2016 roku

            |--- Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 41/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku

            |--- Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 38/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku

            |--- Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 40/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku

            |--- Posiedzernie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 39/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 37/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 36/2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 35/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 34/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 33/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 32/2015 z dnia 30 pażdziernika 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 30/2015 z dnia 13 pażdziernika 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 29/2015 z dnia 29 września 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 28/2015 z dnia 15 września 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 27/2015 z dnia 2 września 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 26/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 25/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 24/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 22/2015 z dnia 22 czerwca 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 20/2015 z dnia 02 czerwca 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 19/2015 z dnia 26 maja 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 18/2015 z dnia 12 maja 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 17/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 16/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 15/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 13/2015 z dnia 31 marca 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 12/2015 z dnia 20 marca 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 10/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 8/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 7/2015 z dnia 02 lutego 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 6/2015 z dnia 19 stycznia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 5/2015 z dnia 9 stycznia 2015 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 4/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu Nr 3/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu w Wałczu nr 2/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku

      |--- Rok 2014

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 130 z dnia 14 listopada 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 129 z dnia 24 października 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 128 z dnia 15 października 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 127 z dnia 02 października 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 126 z dnia 22 września 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 125 z dnia 09 września 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 123 z dnia 20 sierpnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 122 z dnia 01 sierpnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 121 z dnia 11 lipca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 120 z dnia 01 lipca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 119 z dnia 17 czerwca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 118 z dnia 03 czerwca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 117 z dnia 22 maja 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 116 z dnia 07 maja 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 115 z dnia 29 kwietnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 113 z dnia 01 kwietnia 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 112 z dnia 25 marca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 111 z dnia 18 marca 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 110 z dnia 06 marca 2014 roku

                  |---

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 108 z dnia 20 lutego 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 106 z dnia 04 lutego 2014 roku

            |--- Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 104 z dnia 14 stycznia 2014 roku

|--- Uchwały Rady Powiatu

      |--- Uchwały Rady Powiatu w Wałczu VI Kadencji

            |--- 2021

                  |--- Uchwały XXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 lipca 2021 roku

                  |--- Uchwały XXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 24 czerwca 2021 roku

                  |--- Uchwały XXV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 maja 2021 roku

                  |--- Uchwały XXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku

                  |--- Uchwały XXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 11 marca 2021 roku

                  |--- Uchwały XXII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 stycznia 2021 roku

            |--- 2020

                  |--- Uchwały XXI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 21 grudnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XX sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 3 grudnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XIX sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 października 2020 roku

                  |--- Uchwały XVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 września 2020 roku

                  |--- Uchwały XVII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XVI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 6 sierpnia 2020 roku

                  |--- Uchwały XV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 26 maja 2020 roku

                  |--- Uchwały XIV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 marca 2020 roku

                  |--- Uchwały XIII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 lutego 2020 roku

            |--- 2019

                  |--- Uchwały XII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 19 grudnia 2019 roku

                  |--- Uchwały XI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 października 2019 roku

                  |--- Uchwały X sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 9 września 2019 roku

                  |--- Uchwały IX sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 7 sierpnia 2019 roku

                  |--- Uchwały VIII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 czerwca 2019 roku

                  |--- Uchwały VII sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 25 kwietnia 2019 roku

                  |--- Uchwały VI sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 14 marca 2019 roku

                  |--- Uchwały V sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 22 lutego 2019 roku

                  |--- Uchwały IV sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 stycznia 2019 roku

            |--- 2018

                  |--- Uchwały III sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2018 roku

                  |--- Uchwały II sesji Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 listopada 2018 roku

                  |--- Uchwały I sesji Rady Powiatu w Wałczu z I posiedzenia w dniu 23 listopada 2018 roku i z II posiedzenia w dniu 29 listopada 2018 r.

      |--- Uchwały Rady Powiatu w Wałczu V Kadencji

            |--- 2018 rok

                  |--- Uchwały XL sesji Rady Powiatu w Wałczu w dnia 12 października 2018 r.

                  |--- Uchwały XXXVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 sierpnia 2018

                  |--- Uchwały XXXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2018

                  |--- Uchwały XXXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 13 czerwca 2018

                  |--- Uchwały XXXV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2018

                  |--- Uchwały XXXIV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 marzec 2018

                  |--- Uchwały XXXIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 23 luty 2018

                  |--- Uchwały XXXII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 stycznia 2018

                  |--- Uchwały XXXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 08 stycznia 2018

            |--- 2017 rok

                  |--- Uchwały XXX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 grudnia 2017

                  |--- Uchwały XXIX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 16 listopada 2017

                  |--- Uchwały XXVIII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31października 2017

                  |--- Uchwały XXVII sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 04 września 2017

                  |--- Uchwały XXVI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 czerwca 2017

                  |--- Uchwały XXV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 kwietnia 2017

                  |--- Uchwały XXIV seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 31 marca 2017

                  |--- Uchwały XXIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 24 luty 2017

                  |--- Uchwały XXII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 10 luty 2017 r.

                  |--- Uchwały XXI sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 06 luty 2017 r.

            |--- 2016 rok

                  |--- Uchwały XX sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 29 grudnia 2016 r.

                  |--- Uchwały XIX sesji Rady Powiatu w dniu 08 listopada 2016 r.

                  |--- Uchwała XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2016 r.

                  |--- Uchwały XVII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 05 września 2016 r.

                  |--- Uchwały XVI seji Rady powiatu w Wałczu w dniu 23 czerwca 2016 r.

                  |--- Uchwała XV sesji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 25 maja 2016 r.

                  |--- Uchwały XIV sesji Rady powiatu w Wałczu w dniu 27 kwietnia 2016 r.

                  |--- Uchwały XIII seji Rady Powiatu w Wałczu w dniu 26 luty 2016 r.

            |--- 2015 rok

                  |--- V sesja Rady Powiatu V kadencji 27.02.2015r.

                  |--- IV sesja Rady Powiatu V kadencji 09.02.2015r.

            |--- 2014 rok

                  |--- III sesja Rady Powiatu V kadencji 30.12.2014r.

                  |--- II sesja Rady Powiatu V kadencji 12.12.2014r.

                  |--- I sesja Rady Powiatu V kadencji 27.11.2014r.

      |--- 2014

            |--- 2014-XXXVII sesja Rady Powiatu IV kadencjI

            |--- 2014-XXXVI sesja Rady Powiatu IV kadencj

            |--- 2014-XXXV sesja Rady Powiatu IV kadencj

            |--- 2014-XXXIV sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2014-XXXIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

      |--- 2013

            |--- 2013-XXX sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXIX sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXVIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXVII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXV sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXIV sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXI sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XX sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXXI sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2013-XXXII sesja Rady Powiatu IV kadencji

      |--- 2012

            |--- 2012-XIX sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XVIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XVII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XVI sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XV sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XIV sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2012-XII sesja Rady Powiatu IV kadencji

      |--- 2011

            |--- 2011-XI sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011-X sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011-IX sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011-VIII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011- VII sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011 - VI sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011 - V sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2011 - IV sesja Rady Powiatu IV kadencji

      |--- 2010

            |--- 2010 - III sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2010 - II sesja Rady Powiatu IV kadencji

            |--- 2010 - I sesja Rady Powiatu IV kadencji

      |--- Uchwały Rady Powiatu - Archiwum

|--- Akty prawa miejscowego

      |--- VI kadencja Rady Powiatu

      |--- V kadencja Rady Powiatu

      |--- IV kadencja Rady Powiatu

      |--- III kadencja Rady Powiatu

|--- Dzienniki Ustaw

|--- Monitory Polskie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


|--- Program współpracy

|--- Informacje i aktualności

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Otwarty konkurs ofert

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Konsultacje

|--- Komunikaty

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

      |--- 2012

      |--- 2011

      |--- 2010

|--- Baza organizacji pozarządowych

|--- Organizacje pozarządowe w Powiecie Wałeckim

Dostępność


|--- Koordynatorzy do spraw dostępności

|--- Deklaracja dostępności

|--- Plan działania

|--- Raport w sprawie dostępności