2755 Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu

Zaświadczenie o samodzielnym lokalu

Aktualne druki do pobrania w sekcji  "Druki, wnioski i Rejestry")

Wymagane dokumenty :

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać:

-   imię i nazwisko, adres wnioskodawcy (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis .

-   funkcję oraz nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal,
 

       2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:

-   rzuty odpowiednich kondygnacji budynku zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego z oznaczonymi lokalami, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem - także oznaczenia na wyrysie z operatu ewidencyjnego;

Opłaty :


Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1827 ze zm.)

  • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17zł,
  • opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1  lub przelewem na konto Urzędu Miasta  nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz.   W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

Zwalnia się z opłaty skarbowej  :

-  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa , korzystające na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-  jednostki budżetowe,

-  jednostki samorządu terytorialnego,

-  organizacje pożytku publicznego

-  czynności urzędowe, zaświadczenia, decyzje  wydawane dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

-  poświadczenie zgodności kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,

-  dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :

1)       poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,

2)       jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

3)       jeśli mocodawca jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6 - 7  (parter) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 30 do 15 30 ,

Po odbiór zaświadczeń należy zgłosić się w pokojach nr 107, 108, 109, 110, 111 w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu. 

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60,

 

Termin załatwienia:  w terminie 7 dni

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60,

 

Informacje dodatkowe :

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych  poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie  z operatu geodezyjnego:


Podstawa prawna :

  • art. 217 § 1,  § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz.U.2017 r. poz.1827 ze zm.),
  • art. 2 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali (t. j.  Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:03