Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

6) Karta usług - wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy

                           Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW
KIEROWNIKA BUDOWY (PB-13)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie e-Budownictwo).

Do wniosku – druk (PB-13), można dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane należy uzasadnić, poprzez wskazanie stopnia skomplikowania robót budowlanych lub innych ważnych względów.

Opłaty

Złożenie wniosku o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Nr rachunku bankowego

-

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami
lub odmowie wyłączenia stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Podstawa prawna

Art. 45a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

  • inwestora (w tym danych do korespondencji),
  • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (będących podstawą rozpoczęcia budowy),
  • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego).

W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

  • datę wydania decyzji,
  • nr i znak decyzji,
  • nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją.

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

  • rodzaj robót objętych zgłoszeniem,
  • zakres robót objętych zgłoszeniem,
  • datę złożenia zgłoszenia.

 

Wniosek składa się przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane przystąpienie lub prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem wymogów art. 45a zagrożone jest karą grzywny. Odpowiedzialność ponosił będzie kierownik budowy albo inwestor.

 

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (PB-13) stanowi załącznik
do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji
o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Druk dostępny w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:23