Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wpisywanie i skreślanie podmiotów prowadzących szkolenia kandydatów na kierowców

 

Starostwo Powiatowe w Wałczu

 

 

KARTA USŁUGI NR (nie wypełniać)

Wydanie 1

 

Data wydania

(nie wypełniać)

 

Wpis do rejestru Ośrodka Szkolenia Kierowców

 

 

Opis sprawy

Postępowanie w celu uzyskania zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK

Komórka Urzędu prowadząca sprawę

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu w Wałczu - pokój nr 7

Punkt Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Wałczu pokój nr 1-2

Termin załatwienia sprawy

7 dni lub nie później niż w ciągu 30 dni od daty wszczęcia postępowania

w sytuacjach szczególnie skomplikowanych

Forma załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna – wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru wraz oświadczeniem, dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia

Opłaty

Opłata  500,00 zł

Nr rachunku bankowego

Powiat Wałecki, Santander Bank Polska S.A

81 1090 1320 0000 0001 4721 7549

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie  ul. Władysława Andersa 34

w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu który wydał decyzję,

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami,
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018  r. Prawo przedsiębiorców,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia, osób ubiegających się o uprawnienia do  kierowania pojazdami instruktorów i wykładowców,
  •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten

Informacje dodatkowe

W Wydziale Komunikacji i Transportu pokój nr 7 nr tel. 672508419

Warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca –art.28  ustawa o kierujących pojazdami.

 

Właściwość miejscowa: organem właściwym do prowadzenia rejestru jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Wnioski i inne wzory pism do wykorzystania

Wnioski do pobrania w pok. nr 7 lub na stronie bip.powiatwalecki.pl

         

Druki do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Paweł Brożek

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 13:05

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
20 cze 2022, godz. 14:29