Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

4) Karta usług - odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu

                           Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

WYDANIE ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU
 LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO (PB-6)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

 • Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie e-Budownictwo).
 • Do wniosku – druk (PB-6) (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest
  do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu lub projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej – w 3 egzemplarzach, albo w formie dokumentu elektronicznego wraz
  z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię.

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego podlega opłacie skarbowej w wysokości 47 zł.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1

Konto:                  Bank PKO SA I Oddział w Wałczu

                 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Inwestor, spełniający warunki do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga. Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki
lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego nie uprawnia
do wykonywania robót budowlanych. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
W przypadku, gdy wniosek składany jest elektronicznie:

nie ma konieczności przesyłania dokumentów w postaci papierowej podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami;

 • ponadto dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu
  i projektu architektoniczno-budowlanego, które składa się
  w oryginale, tj. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
  lub podpisem osobistym (z e-dowodu),
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, osobistym (z e-dowodu) lub zaufanym ponieważ
  do organu należy dostarczyć oryginalny dokument oświadczenia.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wnioski i inne

wzory pism do wykorzystania

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-6) załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji
o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:21