2757 Przyjęcie zgłoszenia robót i budowy obiektów (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Przyjęcie zgłoszenia robót i budowy obiektów (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę)

 Zgłoszenie  robót  budowlanych  i  budowy  obiektów
( nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę )

 

  Wymagane dokumenty:

1.     Zgłoszenie  winno zawierać ( wzór druku do pobrania w sekcji  "Druki, wnioski i Rejestry" ):

 • imię i nazwisko, adres inwestora (nazwę firmy i jej siedzibę), podpis inwestora.
 • określenie lokalizacji  robót budowlanych lub budowy (adres),
 • określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (minimum 21 dni od dnia zgłoszenia).

2.     Do zgłoszenia należy dołączyć :

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( wzór druku do pobrania w sekcji  "Druki, wnioski i Rejestry" )
 • w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (zdjęcia), a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

3.     W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w  przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.),

 • opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika - 17 zł,

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza Pl. Wolności 1 , w godzinach  od  830 do 1430 lub przelewem na konto Urzędu Miasta  nr 31124037121111000043636662 w Banku PKO S.A I Oddział Wałcz.  W  budynku Starostwa przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu znajduje się agencja  PKO BP.

 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa , korzystające na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • jednostki budżetowe ,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pożytku publicznego
 • czynności urzędowe ,zaświadczenia ,decyzje  wydawane dla osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa
 • poświadczenie zgodności kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa nie podlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia :
 1. poświadczony notarialnie lub przez organ upoważniający do odbioru dokumentów,
 2. jeśli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi ,wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 3. jeśli mocodawca jest podmiot  zwolniony z opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów :

w Punkcie Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego tj. w pokoju nr 6,7  (parter)  w budynku przy ul. Dąbrowskiego 17 w Wałczu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30 ,

 

Termin załatwienia spraw :  21 dni

 

Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17

tel. (67) 250 84 26, 250 84 53, 250 84 54, 250 84 57, 250 84 60.

  
Tryb odwoławczy :

Od  decyzji  sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych przysługuje  stronom  prawo  wniesienia  odwołania  do  Wojewody  Zachodniopomorskiego,  za pośrednictwem Starosty Wałeckiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Informacje dodatkowe :

 1. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
 2. Roboty objęte zgłoszeniem można rozpocząć po upływie 21 dni od daty zgłoszenia jeśli właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji,
 3. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować :
 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Podstawa prawna :

art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.),


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
13 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:57

Osoba aktualizująca informacje

Michał Kałucki

Data aktualizacji:
17 sty 2022, godz. 12:02