Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

7) Karta usług - pozwolenie na budowę obiektu tymczasowego

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

POZWOLENIA NA BUDOWĘ
OBIEKTU BUDOWLANEGO TYMCZASOWEGO

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie e-Budownictwo).
-We wniosku konieczne jest wskazanie danych dotyczących zgłoszenia:
rodzaj i zakres robót objętych zgłoszeniem, datę złożenia zgłoszenia, termin rozpoczęcia budowy określony w zgłoszeniu, którym objęta była budowa obiektu.

Do wniosku – druk (PB-8) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – druk (PB-5). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

 

Do wniosku należy również dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej –
  w 3 egzemplarzach, albo w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię.

Ponadto w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz
  z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej,
 • inne dokumenty, które należy dołączyć zgodnie z art. 33 ust. 2
  pkt 3a-11 Prawa budowlanego.

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której
w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część III pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej):

 • budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej
  niż rolnicza i leśna za każdy m 2 powierzchni użytkowej 1 zł nie więcej
  niż 539 zł,
 • budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł,
 • innego budynku ( np. budynek gospodarczy, garażowy, letniskowy) 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ściekowych 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść
  do budynków i zjazdów z drogi 2143 zł,
 • sieci wodociągowych kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg do 1 kilometra,
 • innych budowli 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł,
 • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych – 50 % stawek określonych powyżej.

Nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów; na postanowienie organu nie przysługuje zażalenie ani skarga do sądu administracyjnego, lecz można je skarżyć w odwołaniu od decyzji wydanej w następstwie tego postanowienia)
 • decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę
(od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 37a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego,
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce - w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
Tymczasowy obiekt budowlany:

 1. obiekt budowlany przeznaczony do użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki,
 2. obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe.


Art. 37a ustawy Prawo budowlane daje prawną możliwość dalszego legalnego użytkowania obiektu tymczasowego,
po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Od inwestora zależy,
czy zdecyduje się wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę.

 

Inwestorowi, który złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę obiektu tymczasowego, ustawodawca zezwolił
na powstrzymanie się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego do czasu zakończenie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę (czyli udzielenia pozwolenia na budowę, albo wydania decyzji o odmowie pozwolenia
na budowę). Taki stan "tymczasowości" może trwać do czasu, kiedy decyzja o odmowie pozwolenia na budowę stanie się ostateczna
.

 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wzory pism do wykorzystania

-Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
13 sty 2011, godz. 12:53

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 09:24