Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy ,że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Tel.: 67-250-84-29
e-mail: zk@powiatwalecki.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy.
5. Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ma prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację złożonego wniosku.
8. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku ze złożonym wnioskiem.
9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w budynku  

Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78 - 600 Wałcz.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej budynku „B” Starostwa Powiatowego w Wałczu i obejmuje:
  • wewnątrz budynku – trzy kamery, jedna kamera na korytarz PZOON, druga na korytarz PCPR, trzecia na korytarz PiNB
  • teren wokół budynku - osiem kamer, cztery na parking od strony podwórza, jedna od strony podjazdu dla niepełnosprawnych, dwie przy wejściu głównym do budynku od strony Zdobywców Wału Pomorskiego, jedna z tyłu budynku
  • monitoring zasięgiem obejmuje otoczenie budynku, drogi wewnętrzne oraz chodnik               i drogę publiczną (Al. Zdob. Wału Pomorskiego). Swoim zasięgiem nie obejmuje terenów prywatnych.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.   
 5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy Al. Zdob. Wału Pomorskiego 54 dostępny jest u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  w budynku  

Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 78 - 600 Wałcz.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: zk@powiatwalecki.pl , tel. 67 250 84 29, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu i obejmuje:
  • teren wokół budynku – dwie kamery, jedna od strony ul. Dąbrowskiego, druga z tyłu budynku od strony drogi pożarowej.
  • monitoring zasięgiem obejmuje otoczenie budynku, drogi wewnętrzne oraz chodnik i drogę publiczną (ul. Dąbrowskiego). Swoim zasięgiem nie obejmuje terenów prywatnych.
 4. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.   
 5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Dane osobowe przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 8. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • do ograniczenia przetwarzania danych;
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

 1. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 2. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Dąbrowskiego 17 dostępny jest u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Pastuszak

Data wytworzenia:
13 wrz 2019

Osoba dodająca informacje

Wojciech Pastuszak

Data publikacji:
13 wrz 2019, godz. 09:37

Osoba aktualizująca informacje

Krystian Krawczyk

Data aktualizacji:
22 wrz 2020, godz. 09:23