Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Druki i wnioski Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Ogłoszenia i informacje dotyczące działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

znajdują się na podstronie geodezja.powiatwalecki.pl


Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych


Ujawnienie budynku w EGiB


Ujawnienie lokalu w EGiB

Dokumenty potrzebne do ujawnienia samodzielnych lokali w ewidencji gruntów i budynków: Zobacz opis usługi →


Wniosek zmiany danych w EGiB


Wydanie wypisu/ wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów i budynków


Udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego


Uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu


Uzgodnienie sytuowania przyłącza


USTALENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntów (druk do pobrania)

 

Załącznik:

– dowód wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Biuro Obsługi Interesanta (parter)

email: podgik@powiatwalecki.pl

tel. 67 387 39 69

 

Opłaty:

 

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wniosek zgodnie z art.1 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j.).

 

Opłata skarbowa powinna być wniesiona na konto Urzędu Miasta w Wałczu:

31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

z dopiskiem: „ decyzja o ustaleniu klasyfikacji dz. nr……obr……”.

 

Za ewentualne pełnomocnictwo do załatwienia spraw – opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi i wstępnym (rodzice, dziadkowie) oraz zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu – jest zwolnione z opłaty skarbowej. Opłatę skarbową            za ewentualne pełnomocnictwo wnosi się na konto Urzędu Miasta Wałcz podane wyżej.

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (zgodnie z art. 35 Kpa).

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Wałeckiego,       w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Inne informacje:

 

Udzielanie informacji odbywa się w pokoju nr 15 poziom I budynku Starostwa Powiatowego w Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu przy ul. Gen.L. Okulickiego 15, telefon nr (67) 378 39 69

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa.
Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia (art. 64 § 2 Kpa).

Po wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej

klasyfikacji gruntów, Starosta upoważnia wybranego z urzędu klasyfikatora do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów posiadającego odpowiednie uprawnienia do wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów stosownie do przepisów
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012r.poz. 1246).

Po uzyskaniu upoważnienia klasyfikator może zgłosić do Państwowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu  zgłoszenie pracy geodezyjnej oraz przystępować do czynności związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Na poczet pokrycia kosztów wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów Starosta w formie postanowienia nałoży na Wnioskodawcę  obowiązek uiszczenia zaliczki w ustalonej wysokości na podstawie wielkości obszaru objętego  wnioskiem  i ceny  podanej przez wyłonionego z urzędu klasyfikatora.

Po zakończeniu klasyfikacji i wydanej decyzji o ustaleniu klasyfikacji zostanie dokonane ostateczne rozliczenie kosztów również w formie postanowienia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.393)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012r. poz.1246)


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Nieczaj

Data wytworzenia:
04 sty 2011

Osoba dodająca informacje

Michał Nieczaj

Data publikacji:
04 sty 2011, godz. 13:06

Osoba aktualizująca informacje

Michał Nieczaj

Data aktualizacji:
06 lip 2023, godz. 14:10