Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2016


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie w sprawie udzielenia Gminie Wałcz, z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Wiesiółka (działka nr 8/125 i 8/129, obręb ewidencyjny: Czapla, gmina: Wałcz) poprzez istniejący wylot do rzeki Dobrzyca w km 12+740 (działka nr 348/1, obręb ewidencyjny: Czapla, gmina: Wałcz) w okresie prowadzenia robót budowlanych w zakresie rozbudowy 2016-12-23 12:04:13
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 listopada 2016 r. na wniosek Janusza Raczyńskiego - Biuro Anna Dębowska-Raczyńska Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 30.11.2016 r. znak: zn. spr.:SA.20.4.2016 w imieniu i na rzecz Nadleśnictwa Człopa ul. Mickiewicza 9, 78-630 Człopa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu na cieku wodnym wraz z przebudową drogi gruntowej, leśnej w obrę 2016-12-12 14:06:15
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 listopada 2016 r. na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 78-650 Mirosławiec ul. Wolności 37, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod przepustem drogowym w korycie rzeki Korytnica Lewa w km 0+150 na działce nr 852 obręb Mirosławiec, metodą przewiertu horyzontalnego sterowanego 2016-12-01 08:24:13
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 3 listopada 2016 roku postępowania administracyjnego, na wniosek p. Jerzego Kupienia zam. w Wałczu przy ul. Tęczowej 5-7/6, działającego w ramach udzielonego pełnomocnictwa z dnia 24 października 2016 roku (I.7013.25.2015) na rzecz i w imieniu Gminy Miejskiej Wałcz z siedzibą przy Placu Wolności 1, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 1) szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów przebudowywa 2016-11-08 14:19:05
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21 października 2016 r. na wniosek Agnieszki Klem ul. Reja 13, 62-020 Swarzędz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mirosławcu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2016-11-02 15:25:10
Zawiadomienie o wszczęciu - w dniu 21 września 2016 roku - postępowania administracyjnego, na wniosek Pani Kamili Karłowskiej, zam. przy ul. Dębowej 7 w Szczecinku, działającej z upoważnienia Starosty Szczecineckiego, w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn.: ?Budowa urządzeń w postaci wylotu i wlotu do stawu retencyjnego, odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych do stawu oraz na pobór wód ze stawu do podlewania boiska?. Lokalizacja inwestycji: działki geod 2016-09-30 14:17:41
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 5 sierpnia 2016 r. na wniosek Marcina Laskowskiego zam. Kołatnik 8, 78-600 Wałcz postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu do hodowli ryb o pow. 1,01 ha, na działce nr 330/3 obręb Wałcz 2016-09-15 08:31:51
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 5 sierpnia 2016 r. na wniosek Marcina Laskowskiego zam. Kołatnik 8, 78-600 Wałcz, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - dwóch stawów o pow. 1,91 ha i 2,93 ha do hodowli ryb na działce 82/1 w Kłębowcu gm. Wałcz. 2016-09-09 09:04:50
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 sierpnia 2016 r. na wniosek Gorzelni ?JARPOL? Lucyna Jarosz ul. Parkowa 16/7, 78-650 Mirosławiec, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na potrzeby technologiczne gorzelni w Mirosławcu (działka nr 191/1 obręb Mirosławiec) i odprowadzanie wód pochłodniczych do rzeki Korytnicy w km 35+463 istniejącym wylotem. 2016-09-01 14:17:25
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 03 sierpnia 2016 r. na wniosek Agnieszki Klem ul. Reja 13, 62-020 Swarzędz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wałczu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 a ust. 1 ustawy Prawo wod 2016-08-24 13:05:53
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 sierpnia 2016 r. na wniosek Piotra Balińskiego PROJEKT, Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 15. 03. 2016 r. znak: O.Sz.D-1.011.38.2016.ig w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin,w sprawie: 1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, is 2016-08-24 13:02:35
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 sierpnia 2016 r. na wniosek Piotra Balińskiego PROJEKT, Darskowo 7c, 78-520 Złocieniec, działającego w ramach pełnomocnictwa z dnia 15. 03. 2016 r. znak: O.Sz.D-1.011.38.2016.ig w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w sprawie: 1.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, is 2016-08-24 12:56:26
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 09 sierpnia 2016 roku postępowania administracyjnego, na wniosek ?LOBO? Export-Import Katarzyna Olak z siedzibą w Człopie, Wołowe Lasy 97, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu do ziemi, na działce geod. nr 345/1 (jedn. ew.: Człopa - Obszar Wiejski, obręb ew.: Wołowe Lasy), podczyszczonych ścieków bytowych z budynku socjalnego Zakładu ?LOBO? Export-Import Katarzyna Olak, zlokaliz 2016-08-22 12:11:12
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 20 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych ze źródlisk do napełnienia istniejących stawów karpiowych w msc. Wiesiółka gm. Wałcz działka nr 93/10 obręb Czapla, oraz ich zrzut do rzeki Dobrzycy. 2016-08-04 14:28:30
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach programu monitoringu lasów w latach: 2016-2020. 2016-07-06 13:18:15
zawiadomienie o wszczęciu z urzędu w dniu 01 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód do napełnienia stawu karpiowego i ich zrzut do rzeki Dobrzycy w km 14 + 700 oraz na eksploatację urządzeń gospodarki wodnej na działce nr 50 w miejscowości Czapla gmina Wałcz, wydanego przez Starostę Wałeckiego z dnia 21 grudnia 2001 r. nr OS-6223-90/2001, Firmie HUROSTAL Sp. z o.o. Wyroby Metalowe i Metale Kolorowe Z 2016-07-05 10:47:51
zawiadomienie o wszczęciu z urzędu, w dniu 20.06.2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego z dnia 3 sierpnia 2002 r. nr OS-6223-47/2002, udzielonego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OT Stargard Szczeciński ul. 11 listopada 3, na odprowadzanie deszczówki z ul. Obrońców Westerplatte w Wałczu, do jeziora Raduń. 2016-07-05 10:36:06
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 24 lutego 2016 r. na wniosek Jana Kruszewskiego Kolonia Polne 4, 78-650 Mirosławiec, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych, polegające na: poborze wód z rzeki Korytnicy w km 29+230 do napełnienia stawu karpiowego oraz zrzut tych wód, poborze wód na potrzeby małej elektrowni, piętrzeniu wód na rzece Korytnicy w km 29+000, oraz zatwierdzeniu projektu instrukcji gospod 2016-07-05 10:20:48
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 31 maja 2016 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców miejscowości Mirosławiec Górny, z istniejących ujęć wody: studni nr 1 - zlokalizowanej na działce geo 2016-06-10 15:10:22
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 01 czerwca 2016 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Tuczno (działka nr 24/7, obręb ewidencyjny: Tuczno 109, jednostka ewidencyjna: Tuczno - Miasto) poprzez kryty doprowadzalnik do ziemi ? rowu melioracyjn 2016-06-10 14:10:50
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09 czerwca 2016 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Płociczno (działka nr 205, obręb ewidencyjny: Płociczno, jednostka ewidencyjna: Tuczno - Obszar Wiejski) poprzez istniejący wylot do rzeki Płociczna 2016-06-10 10:58:40
Starosta Wałecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania Staroście Szczecineckiemu pozwolenia wodnoprawnego na zadanie pn. ?Przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez wykonanie na działce nr 5/25 obręb 27 Świątki w Szczecinku otwartego rowu melioracyjnego odprowadzającego nadmiar wody do istniejącej studzienki melioracyjnej wraz z wykonaniem na jego trasie ziemnego stawu retencyjnego?. 2016-06-02 12:19:11
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 06 maja 2016 r. na wniosek Nadleśnictwa Tuczno z siedzibą ul. Klasztorna 36, 78-640 Tuczno, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z Leśniczówki Borki ? w miejscowości Mielęcin, ul. Kolejowa 1 (działka nr 8082/3), poprzez system drenów rozsączających do ziemi 2016-05-19 11:51:43
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 23 marca 2016 r. na wniosek Gminy Wałcz z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz, w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.6341.32.2013 z dnia 21 maja 2013 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w miejscowości Lubno (działka nr 1/20, obręb ewidencyjny Lubno, gmina Wałcz) istniejącym wylotem do ziemi (działka nr 14, obręb ewidencyjny Lubno, gmina 2016-04-05 09:25:14
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 3 marca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu retencyjnego w miejscowości Kłębowiec, na działce nr 235/1 obręb Kłębowiec gm. Wałcz 2016-03-17 09:38:09
Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 23 lutego 2016 roku postępowania administracyjnego, na wniosek Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące: 1. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na potrzeby bytowo-gospodarcze mieszkańców miejscowości Orle, z ujęć wody (studnie SW-1 i SW-2) zlokalizowanych na działce geod. nr ew. 434 (j 2016-03-09 15:15:22
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 25 lutego 2016 r. na wniosek Firmy ?INVESTA? Centrum Obsługi Inwestycji Sp. z o. o. Al. Poznańska 28a, 64-920 Piła, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na terenie zakładu w Łowiczu Wałeckim - dz. nr 16/2, obręb ewidencyjny Łowicz Wałecki, gmina Mirosławiec, do wód - rzeki Młynówka Miros 2016-03-08 13:23:06
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 23 lutego 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 133+081 w miejscowości Dzwonowo gm. Człopa (dz. nr 89 obręb 0103 Dzwonowo oraz dz. nr 270 obręb 0105 Człopa) 2016-03-08 12:26:45
zawiadomienie o wszczęciu w dniu 8 lutego 2016 r. na wniosek Nadleśnictwa Człopa 78-630 Człopa ul. Mickiewicza 9, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód ? piętrzenie i retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych na dz. nr 8050/1 obręb Wołowe Lasy gm. Człopa 2016-03-08 12:21:23
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 12 lutego 2016 r. na wniosek Nadleśnictwa Wałcz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór, w okresie od kwietnia do września (przez 6 miesięcy), wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ? ujęcie wody na działce nr ewidencyjny 8284/1(obręb ewidencyjny: Kłębowiec, gmina: Wałcz), na potrzeby nawadniania Szkółki Leśnej Rudnica. 2016-02-25 08:39:55
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 09 lutego 2016 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m. Człopa (działka nr 85/4, obręb ewidencyjny: Człopa Podgórze, gmina: Człopa) poprzez istniejący wylot do rzeki Cieszynki w km 10+517 (działka 2016-02-23 08:14:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Mróz

Data wytworzenia:
23 lut 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Mróz

Data publikacji:
23 lut 2016, godz. 07:54

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Mróz

Data aktualizacji:
23 lut 2016, godz. 07:54