Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

14) Karta usług - przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530 

Nazwa postępowania

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZENIA (PB-11)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu praw
i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

W celu wypełnienia wniosku druk (PB-11) konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • nowego inwestora (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
 • dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwę) zgłoszenia.

W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem,
 • zakres robót objętych zgłoszeniem,
 • datę złożenia zgłoszenia.


Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane druk (PB-5). Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora.

 • Ponadto należy dołączyć:
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie
  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej,
 • zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem
  po dokonaniu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora
  na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw
  i obowiązków wynikających ze zgłoszenia).
 •  

 

Opłaty

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11a ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego innych robót budowlanych
niż wymienione powyżej podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu
Nr 31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

Forma załatwienia sprawy

Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

Wzory pism do wykorzystania

- Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

-Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) określa załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane.

-Druki dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 14:34

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 14:34