5468 13) Karta usług - zgłoszenie rozbiórki | BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

13) Karta usług - zgłoszenie rozbiórki

Starostwo Powiatowe w Wałczu

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 17,

poniedziałek – piątek 730 - 1530

Nazwa postępowania

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI (PB-4)

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17,

Punkt Obsługi Interesanta (pokój numer 1-2),

tel. 67 250-84-51, 67 250-84-52

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie (PB-4) można złożyć w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego przez platformę ePUAP (na stronie internetowej e-Budownictwo.gunb.gov.pl).

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne jest wskazanie danych dotyczących:

 • inwestora (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika),
 • informacji o rozbiórce.

W zakresie danych dotyczących informacji o rozbiórce należy podać:

 • zakres wykonywania robót budowlanych,
 • sposób wykonywania robót budowlanych,
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres
  lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • zgodę właściciela obiektu lub jej kopię (zgody nie dołącza się gdy,
  gdy inwestor jest właścicielem obiektu budowlanego),
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie
  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich dołączenia wynika z odrębnych ustaw.

Opłaty

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Nr rachunku bankowego

Nazwa odbiorcy : Gmina Miejska Wałcz, 78-600 Wałcz, Plac Wolności 1 Konto: Bank PKO SA I Oddział w Wałczu
Nr  31124037121111000043636662

Termin załatwienia sprawy

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

 • postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia (wówczas inwestor będzie musiał uzupełnić zgłoszenie; nałożenie takiego obowiązku przerywa bieg powyższego terminu)
 • decyzję o sprzeciwie (od decyzji takiej przysługuje odwołanie
  do organu wyższej instancji).

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Forma załatwienia sprawy

Milcząca zgoda, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (przed upływem 21 dni do wniesienia sprzeciwu) lub decyzja
o wniesieniu sprzeciwu (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informacje dodatkowe

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania decyzji
o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Art.  31.  [ustawy Prawo budowlane]

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, ale wymaga zgłoszenia, rozbiórka budynków i budowli o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

1a. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

1) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę;

2) budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

1b. Przepisów ust. 1 i ust. 1a pkt 2 nie stosuje się do rozbiórki obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych:

1) wpisanych do rejestru zabytków lub

2) objętych ochroną konserwatorską.

-Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny
do wykonania, ale nie krótszy niż 21 dni, ponieważ tyle czasu ma organ
na rozpatrzenie zgłoszenia (zob. Termin załatwienia sprawy). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

Wzory pism do wykorzystania

-Wzór zgłoszenia rozbiórki w (PB-4) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

-Druk dostępne w urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowalnego.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Elżbieta Masło

Data wytworzenia:
23 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data publikacji:
23 maj 2022, godz. 14:29

Osoba aktualizująca informacje

Małgorzata Przyjemska

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 14:29