Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Wałczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków ochrony do utrzymania czystości i dezynfekcji w celu podejmowania przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID- 19

 

 ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ :

 

„Dostawa środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków ochrony do utrzymania czystości  i dezynfekcji  w celu podejmowania przedsięwzięć związanych  z  walką i zapobieganiem  COVID- 19”

(zapytanie ofertowe)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Rodzaj zamówienia: DOSTAWA

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków ochrony do utrzymania czystości i dezynfekcji w celu podejmowania przedsięwzięć związanych  z walką i zapobieganiem COVID-19 realizowana w ramach projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020   z  przeznaczeniem do placówek  dla których Powiat Wałecki jest Organem Prowadzącym tj.:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, ul. Kilińszczaków  59,

2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego w Wałczu, ul. Bankowa 13,

3. Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu, ul. Południowa 10a.

Zamawiający podzielił zamówienie na  14  (czternaście) części.

Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt na adres Powiatu Wałeckiego – ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:   

Kod

Nazwa

35113400-3

Odzież ochronna i zabezpieczająca

18143000-3

Akcesoria ochronne

33631600-8

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

42981000-6

Generatory ozonu

42995000-7

Różne maszyny czyszczące

39831700-3

Automatyczne dozowniki mydła

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 25  listopada 2020 r.
 1. Miejsce realizacji zamówienia: województwo zachodniopomorskie, powiat wałecki, miasto Wałcz, siedziba Zamawiającego, adres: Powiat Wałecki (Starostwo Powiatowe) ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu:
 1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile posiadanie ich przy realizacji niniejszego zamówienia jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
 2. są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie niniejszego zamówienia;
 3. posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą przy realizacji niniejszego zamówienia.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności.
  2. Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  3. Zamawiający nie określa minimalnego poziomu zdolności jaki miałby być wymagany dla spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
 1. komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. oferty oraz oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra  Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem;
 3. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
 1. Termin związania ofertą: 30 dni.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. ofertę stanowi wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) oraz wypełniona i podpisana KALKULACJA (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do zapytania ofertowego).

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę, o ile jest to wiadome,  firm podwykonawców (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty).

 1. wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
 1. treść złożonej oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy udostępnionych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza złożenie załączników opracowanych przez wykonawcę, pod warunkiem,  że będą one zgodne z treścią formularzy udostępnionych przez zamawiającego;
 2. oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej;
 3. wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
 4. oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy;
 5. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
 6. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem);
 7. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie). Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza;
 8. w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika – złożyć pełnomocnictwo,  o którym mowa w pkt 2 lit. g;
 9. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – złożyć dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 10. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;
 11. zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami;
 12. błędy w ofertach i innych dokumentach składanych przez wykonawcę mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej;
 13. wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie   o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta  z dopiskiem „ZMIANA”;
 14. wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia);
 15. wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy;
 16. wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

 

Powiat Wałecki

ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu „Oferta na dostawę środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków ochrony do utrzymania czystości i dezynfekcji w celu podejmowania przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19.”  i opisu „Nie otwierać przed dniem 12 listopada  2020 r., godz. 13:30” poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy.

 1. w przypadku braku danych, o których mowa w pkt 2 lit. p, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (Punkt Obsługi Interesanta) lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 12 listopada  2020 r., do godz. 13:00.
 2. oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 13:30   w pokoju nr  312.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny:
 1. cena za przedmiot zamówienia (cena oferty) podana w ofercie (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) zawierać musi wszystkie koszty związane z jego należytym wykonaniem na warunkach określonych przez zamawiającego, w tym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
 2. zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy w rozumieniu art. 632 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 1. kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

            cena – 100%

 

Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

cena najniższej oferty podlegającej ocenie

                Liczba punktów =                                                                                                                                                           x 100

cena oferty badanej                          

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
  w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
 1. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Informacje związane ze zbieraniem danych osobowych osób fizycznych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Wałecki, ul. Dąbrowskiego 17, 
  78-600 Wałcz, NIP 765 -16 -76- 498, e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w wyznaczonym przez administratora danych osobowych jest Wojciech Pastuszak, e-mail: zk@powiatwalecki.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr ED.272.2.2020;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą.

 

 

            Jolanta Wegner                                 Bogdan Wankiewicz

Wicestarosta Wałecki                             Starosta Wałecki    

…………………………………………………………..…………………………………

                                                                             (podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

Załączniki :

 1. załącznik nr 1 –  Formularz oferty;
 2. załącznik nr 2 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
 3. załącznik nr 3 –  Kalkulacja;
 4. załącznik nr 4 – Umowa dostawy - wzór.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sydonowicz 02-11-2020 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Sydonowicz 02-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sydonowicz 02-11-2020 15:44