herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi

Powiat Wałecki

Oznaczenie sprawy: AG.272.19.2018

                                                                                                 Wałcz, dnia 14 czerwca 2018 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.”

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 50118110-9 Usługi holownicze

98351100-9 Usługi parkingowe

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 r.
  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100%

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Opis sposobu obliczania kryterium - cena:

Cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 100

cena oferty badanej

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 2 - Formularz oferty;
 2. załącznik nr 3– Wykaz parkingów;
 3. Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu;
 4. Kopię polisy ubezpieczeniowej;
 5. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie licencji na prowadzenie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2200).
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

7.1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2200).

Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada licencję na prowadzenie krajowego transportu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 2200).

7.2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych powiatu wałeckiego.

Pojazdy te winny posiadać aktualne okresowe badania techniczne określone w art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz posiadać obowiązkową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Wykonawca powinien dysponować co najmniej:

− jednym pojazdem do usuwania z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

− jednym pojazdem do usuwania z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 ton,

− jednym pojazdem do usuwania z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton (umożliwiającym m.in. usunięcie z drogi zestawów pojazdów – pojazd członowy z naczepą),

b) dysponuje parkingiem strzeżonym na usunięte pojazdy na:

− 15 stanowisk dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton,

− 1 stanowiskiem dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 7,5 ton,

− 1 stanowiskiem dla usuniętych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton,

− 2 stanowiskami zabezpieczającymi pojazd przed działaniem czynników atmosferycznych

(zadaszone).

Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest Wykaz sprzętu i Wykaz parkingów (Zamawiający zaleca wykonanie załącznika nr 3 i załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

7.3 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. (należy przedstawić kopię polisy potwierdzonej za zgodność z oryginałem).

Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest dokument ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi.”

1) cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018 r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój 305, III piętro.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Bogusława Wojdyła, telefon: 67 250 84 19,e-mail: b.wojdyla@powiatwalecki.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przeprowadzenia procedury jest: Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59, e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

  1. Pozostałe postanowienia:

12.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

12.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

podpisy osób upoważnionych

Jolanta Wegner                   Danuta Kęsek

WICESTAROSTA         CZŁONEK ZARZĄDU

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 3 – Wykaz parkingów;

- Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu;

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Wałcz, dnia 26 czerwca 2018 roku

AG.272.19.2018

Pomoc Drogowa Sylwester Kucharz

ul. Okrężna 2

78-600 Wałcz

autopomoc55@wp.pl

 

                                                                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zawiadamia się, że w postępowaniu na „Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi” została wybrana niżej wymieniona oferta.

 

Dane wybranej oferty:

Oferta oznaczona nr 2 złożona przez: Pomoc Drogowa Sylwester Kucharz, ul. Okrężna 2, 78-600 Wałcz

Cena za wykonanie usługi: - 3317,31 zł brutto, w tym

 

Identyfikator usługi

 

Składnik

Cena jednostkowa brutto

Ceny za usunięcie pojazdu lub pojazdu i jego elementów oraz czynności z tym związane zgodnie
z przedmiotem umowy

K 1

rower lub motorower

61,50

K 2

Motocykl

61,50

K 3

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

184,50

K 4

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

307,50

K 5

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

615,00

K 6

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

984,00

K 7

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

984,00

Ceny za przechowywanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów oraz czynności z tym związane zgodnie z przedmiotem umowy (za każdą rozpoczętą dobę)

K 8

rower lub motorower

1,23

K 9

Motocykl

1,23

K 10

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

6,15

K 11

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

12,30

K12

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

24,60

K13

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

30,75

K14

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

30,75

Pozostałe ceny

K 15

za czynności podjęte przez Wykonawcę w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów po stronie Wykonawcy

 

12,30

Łączna cena jednostkowa brutto za pozycje od K1 do K15

3.317,31

 

 

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

Cena brutto za wykonanie usługi za pozycje od K1 do K15

Kryterium 100% cena, uzyskane punkty

 

1.

Zakład Mechaniki Pojazdowej

Pomoc Drogowa

Jacek Michalski

ul. Mickiewicza 24,

78-630 Człopa

6.212,73 zł

53,40 pkt

2.

Pomoc Drogowa Sylwester Kucharz

ul. Okrężna 2, 78-600 Wałcz

3.317,31 zł

100,00 pkt

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza.

 

                                                       Jolanta Wegner                              Danuta Kęsek

                                                       Wicestarosta                                   Członek Zarządu

 

Do wiadomości:

 1. adresat
 2. Zakład Mechaniki Pojazdowej Pomoc Drogowa Jacek Michalski, ul. Mickiewicza 24, 78-630 Człopa
 3. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 14-06-2018 15:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 26-06-2018 15:11