herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo ? Mączno ? Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76.

Powiat Wałecki

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.18.2018

                                                          Wałcz, dnia 8 czerwca 2018 roku

 

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Rodzaj zamówienia: usługa
Kod CPV: 71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego

71247000 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi

  1. Wymagany/pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych – termin uzależniony jest od postępu robót.

Przewidziany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 31.10.2018 r. wymagany.

  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1) cena – 60%

2) doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży drogowej – 40 %

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

3.1 Opis sposobu obliczania kryterium - cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 60

cena oferty badanej

3.2 Opis sposobu obliczania kryterium - Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży drogowej:

Liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży drogowej w zależności od ilości nadzorowanych inwestycji:

Liczba punktów Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru w branży drogowej

0 - 2 inwestycje

10 - 3 inwestycje

20 - 4 inwestycje

30 - 5 inwestycji

40 - 6 inwestycji i więcej

Punkty przyznawane za kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży drogowej będą liczone wg następującego wzoru:

D = ( D0 / Dmax ) x 40

gdzie:

D – liczba punktów przyznana danej ofercie,

D0 – Ilość punktów badanej oferty.

Dmax – ilość punktów uzyskanych przez najlepszą ofertę w danym kryterium,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru branży drogowej wynosi 40.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 2 - Formularz oferty;
 2. załącznik nr 4– Wykaz osób.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie w nadzorowaniu, co najmniej dwoma robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmujące budowę lub przebudowę drogi o wartości co najmniej 800 000,00 zł (brutto) każda.

6.2 Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku jest:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu i wartości wykonanych przez nie czynności (Zamawiający zaleca wykonanie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  1. Opis sposobu przygotowania oferty:

należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76.”

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 czerwca 2018 r.

do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2018 r. , o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój 305, III piętro.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Kamila Sobczak, telefon: 67 250 84 31,e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawie przeprowadzenia procedury jest: Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59, e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl

 

  1. Pozostałe postanowienia:

12.1 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.2 Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.4 Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

12.5 Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

podpisy osób upoważnionych

    Bogdan Wankiewicz                             Jolanta Wegner

 

        STAROSTA                                       WICESTAROSTA

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia;

- Załącznik nr 3 – Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 4 – Wykaz osób;

- Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

Wałcz, dnia 29 czerwca 2018 roku

AG.272.18.2018

 

           MILAG Michał Łaga

Żółte 27

78 – 500 Drawsko Pomorskie

milag@milag.pl

 

                                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadamia się, że w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Zdbowo – Mączno – Rutwica od km 4+050 do km 7+364,76”, została wybrana niżej wymieniona oferta.

 

Dane wybranej oferty: Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: MILAG Michał Łaga , Żółte 27, 78 – 500 Drawsko Pomorskie, milag@milag.pl

Cena za wykonanie usługi: - 21.402,00 zł brutto, Ilość nadzorowanych inwestycji: 6.

Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:

Lp.

WYKONAWCA

Cena brutto za wykonanie usługi

Kryterium 100% cena, uzyskane punkty

Ilość nadzorowanych inwestycji/ uzyskane punkty

Łączna liczba punktów

1.

MILAG Michał Łaga

Żółte 27

78 – 500 Drawsko Pomorskie

milag@milag.pl

21.402,00 zł

60,00 pkt

6 inwestycji / 40,00 pkt

100,00 pkt

2.

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA

PASYWNEGO Michał Kruczkowski

Chwalęcice, ul. Żwirowa 204

66-415 Kłodawa

biuro@lcbp.pl

21.525,00 zł

59,66 pkt

10 inwestycji / 40,00 pkt

99,66 pkt

3.

DROGBIT Grzegorz Piluszczyk,

ul. Młynarska 9/4

64-920 Piła

drogbit@interia.pl

28.905,00 zł

44,43 pkt

9 inwestycji / 40,00 pkt

84,43 pkt

4.

VIA Projekt Łukasz Szawaryński

ul. Pomarańczowa 43/15,

70-781 Szczecin

biuro@via-projekt.pl

55.999,99 zł

22,93 pkt

10 inwestycji / 40,00 pkt

62,93 pkt

5.

Inwest-Projekt

mgr inż. Dariusz Bury

ul. Majowa 7,

Wołczkowo

72-003 Dobra

biuro@inwest-projekt.com.pl

34.440,00 zł

37,29 pkt

9 inwestycji / 40,00 pkt

77,29 pkt

 

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w postępowaniu. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza. Podpisanie umowy ma nastąpić 9 lipca 2018 roku.

                            Bogdan Wankiewicz                                                  Jolanta Wegner

                             Starosta                                                                   Wicestarosta

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Wykonawcy
 3. Tablica informacyjna
 4. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 5. a/a

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 08-06-2018 16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 29-06-2018 13:14