herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego

 

Powiat Wałecki
Oznaczenie sprawy: AG.272.17.2018

 

Wałcz, dnia 7 czerwca 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego

Dostawa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

 

Umowa o dofinansowanie nr RPZP.08.09.00-32-K003/16-00 z dnia 10.08.2017 r.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: „Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt na adres szkół, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Miejsca dostawy:

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu – ul. Południowa 10A, 78-600 Wałcz (RCKU)

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu – ul. Budowlanych 4, 78-600 Wałcz (Budowlanka)

Przed dostawą wykonawca skontaktuje się z zamawiającym celem szczegółowego wskazania przez niego miejsca dostawy.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Okres realizacji przedmiotu zamówienia określa się do 30 dni od dnia podpisania umowy.
  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:
 1. cena – waga 80%;
 2. okres rękojmi – waga 20%.

Punkty zostaną obliczone według następujących wzorów:

Kryterium cena:

cena najniższej oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------- x 80

cena oferty badanej

 

Kryterium okres rękojmi:

 1. za dwuletni okres rękojmi– 0 pkt.;
 2. za trzyletni okres rękojmi - 5 pkt.;
 3. za czteroletni okres rękojmi - 10 pkt.;
 4. za pięcioletni okres rękojmi – 15 pkt.;
 5. za sześcioletni okres rękojmi – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów w ramach kryteriów.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 1. załącznik nr 2 - Formularz oferty,
 2. załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia,
 3. załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.
  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
 3. cena podana przez wykonawcę za dostawę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.
  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
  2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 18 czerwca 2018 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
 2.  

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

 1.  

9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

 

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  1. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.
  2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Rafał Prendecki, telefon: 883-663-033, e-mail: rprendecki@rcku.home.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
  2. Warunki udziału w postępowaniu
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący:

1) zdolności technicznej i zawodowej - warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich czterech latach przed upływem terminu składania ofert zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy, których przedmiotem była dostawa oprogramowania komputerowego za minimum 95.000,00 zł brutto.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

2. Dokumenty albo dokument potwierdzający spełnianie warunku:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowodów, że dostawy przedstawione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

  1. Pozostałe postanowienia:
  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;
 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
  1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.
  2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  1. Informacja o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), informujemy, że w przypadku złożenia oferty dane osobowe wykonawców będą chronione:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Wałecki z siedzibą
  w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO):

Tel.: 67-250-84-29

e-mail: zk@powiatwalecki.pl

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w innych celach, niż w związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 3 – Wzór umowy;

- załącznik nr 4 – Wykaz wyposażenia;

- załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.

podpisy osób upoważnionych

Bogdan Wankiewicz                                                  Jolanta Wegner

STAROSTA                                                                     WICESTAROSTA

 

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.17.2018

 

                                                                                          Wałcz, dnia 15 czerwca 2018 roku

 

 

Wyjaśnienie  dotyczące treści zapytania ofertowego  naZakup i dostawę oprogramowania komputerowego.”

Zawiadamia się, że dnia 14 czerwca 2018 roku wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści zapytania cenowego na Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego.”


 
 1. Poz. Nr 2 Czy Zamawiający dopuści dostarczenie licencji wieczystej GstarCAD Professional z rocznym wsparciem i aktualizacjami? GVSol Pro 5.5
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Tak, Zamawiający dopuszcza GstarCAD Profesional z licencją wieczystą.
 1. Poz. Nr 2 Czy Zamawiającemu chodziło o program PV*SOL firmy valentin-software? Jeżeli tak, to jakiej wersji wymaga Zamawiający? Aktualnie dostępne do PV*SOL i PV*SOL premium.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
PV*Sol Premium.
 1. Poz. Nr 6 Zamawiający specyfikuje 20 licencji miesięcznie oprogramowania LEX Biuro Rachunkowe. Na jaki okres czasu (min. 12 miesięcy) i w jakiej wersji Zamawiający chce zakupić oprogramowanie? Dostępne wersje to Standard, Optimum i Premium.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Okres 24 miesięcy w wersji standard.
 1. Poz. nr 8 Czy Zamawiającemu chodzi o program MerlinX WERSJA EDUKACYJNA? Zamawiający specyfikuje 60 licencji miesięcznych. Czy dostęp ma być przyznany dla 60 użytkowników tylko na okres jednego miesiąca czy też Zamawiającego interesuje dłuższy okres czasu?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Tak, program MerlinX wersja edukacyjna dla 60 użytkowników na okres 24 miesięcy.
 1. Poz. nr 9 Dieta 5D Zgodnie z warunkami licencyjni producenta, żeby zakupić oprogramowanie od odsprzedawcy będą Państwo musieli napisać wypełnić oświadczenie i podpisać umowę licencyjną aby nabyć oprogramowanie. Czy Zamawiający podpisze oświadczenia (że zakup jest dokonywany na jego rzecz przez firmę X oraz podpisze umowę licencyjną) przed dostawą oprogramowania Dieta 5D?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Tak, podpisze.
 1. Poz. nr 12 AutoCAD 2015/LT2015/360+ Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (wersja polska). Od dłuższego czasu oprogramowanie AutoCAD dla edukacji jest dostępne za darmo (trzeba się tylko zarejestrować), stąd nie możemy go dostarczyć. Czy Zamawiający usunie zapis odnośnie dostawy oprogramowania AutoCAD 2015/LT2015/360? (Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (wersja polska) – możemy dostarczyć).
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Proszę dostarczyć.
 1. Poz. nr 13 COMARCH ERP XT dla technika logistyka. W jakiej wersji i na jaki okres czasu Zamawiający chce zakupić oprogramowanie COMARCH ERP XT?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:
Pakiet IV Faktury, Księgowość, Magazyn na okres 12 miesięcy.
 1. Poz. nr 15 Artlantis Studio 6. Aktualnie najnowszą wersją oprogramowania jest wersja nr 7. Licencja dostępna jest w wersji komercyjnej lub darmowej edukacyjnej po
przesłaniu legitymacji studenckiej do producenta. Jakiej wersji oprogramowania Artlantis Studio wymaga Zamawiający?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Dopuszczamy również wersję nr 7 z licencją komercyjną.

Wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

                                                                              Jolanta Wegner

                                                                            / Wicestarosta/

 

Oznaczenie sprawy: AG.272.17.2018

                                                                        Wałcz, dnia 18 czerwca 2018 roku

 

Modyfikacja dotycząca treści zapytania ofertowego - zmiana terminu składania i otwarcia ofert naZakup i dostawę oprogramowania komputerowego.”

 

 

Zawiadamia się, że po przesłaniu i opublikowaniu dnia 15 czerwca 2018 roku Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego” ,wpłynął wniosek o zmianę terminu składania ofert, w związku z w/w Wyjaśnieniem.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 21 czerwca 2018 roku, do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego”

i opisem: „Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 21 czerwca 2018 roku”.

 

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Pokój nr 305, III piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Modyfikacja wiąże Wykonawców z chwilą upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Jolanta Wegner                                                             Danuta Kęsek

WICESTAROSTA                                              CZŁONEK ZARZĄDU

 

Wałcz, dnia 22 czerwca 2018 roku

 

AG.272.17.2018

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zawiadamia się, że postępowanie na „Zakup i dostawę oprogramowania komputerowego”, zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków finansowych na realizację zadania, tj. kwota najniższej i zarazem jedynej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

 

Do wiadomości:

 1. Adresat
 2. Strona www.bip.powiatwalecki.pl
 3. Strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl
 4. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego
 5. a/a

                            BOGDAN WANKIEWICZ                                                    JOLANTA WEGNER

                            STAROSTA WAŁECKI                                                        WICESTAROSTA WAŁECKI

Projekt pn.: „Wiedza oparta na praktyce – modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja
Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym
i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Krawczyk 07-06-2018 23:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 22-06-2018 08:00