herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Świadczenie usługi pracownika socjalnego polegającej na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu ? osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu pn.: ?NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU ? aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej? .

Oznaczenie sprawy: AG.272.2.2018

Wałcz, dnia 15 stycznia 2018 roku

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

(zapytanie ofertowe)

Świadczenie usługi pracownika socjalnego polegającej na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu – osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym będących uczestnikami projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” .

Projekt pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod CPV: 85320000-8 Usługi społeczne

 

 

  1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: zgodnie z okresem realizacji projektu pn.: „NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU – aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej” tj. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy harmonogram świadczenia usługi zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy oraz z uwzględnieniem godzenia życia prywatnego i zawodowego;


 

  1. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się kryterium:

1. cena – 60%

2. doświadczenie zawodowe pracownika socjalnego w pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym z osobami z niepełnosprawnością – 40% .

 

Sposób wyliczenia punktacji:

 

3.1. Kryterium cenowe:

Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto za świadczenie usługi pracownika socjalnego wykazana na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Punkty za cenę będą obliczone wg wzoru:

 

 

 

Najniższa cena oferty

podlegającej ocenie

Liczba punktów = --------------------------------------- x 60

Cena oferty badanej

 

Maksymalna ilość punktów: 60

Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

 

3.2. Kryterium doświadczenia:

 

Ocenie podlegać będzie okres pracy pracownika socjalnego z osobami z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Doświadczenie pracownika socjalnego na potrzeby zapytania ofertowego będzie uwzględnianie w okresie nie dłuższym niż 20 lat i obejmuje pełne lata. Doświadczenie zawodowe pracownika socjalnego należy wykazać w załączniku nr 1. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wymagane dokumenty to kopie umów o pracę, umów cywilno-prawnych kopie referencji, kopie listów polecających, itp. Wykonawca może przedłożyć również inne dokumenty, jeżeli uzna, że będą miały znaczenie dla przedmiotu zapytania ofertowego.

 

Punkty za doświadczenie zawodowe pracownika socjalnego będą obliczane wg wzoru:

od 0 do 2 lat – 0 pkt

od 3 do 7 lat – 10 pkt

od 8 do 12 lat – 20 pkt

od 13 do 16 lat – 30 pkt

od 17 do 20 lat – 40 pkt

 

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ilości punktów, zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę brutto.

  1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. załącznik nr 1 - Formularz oferty,

 2. załącznik nr 2 – Wykaz osób.

  1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia;

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;

 3. cena podana przez wykonawcę za usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

  1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

  2. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz, z dopiskiem:


 

i opisem: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pracownika socjalnego. Nie otwierać przed godz. 12:15 dnia 25 stycznia 2018 roku”.

 1. cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Starostwo Powiatowe w Wałczu, ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie wykonawcy zwrócona bez otwierania.

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2018 r. , o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad, Pokój nr 206, II piętro.

Otwarcie ofert jest jawne.


 

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 10.3.

10.2 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawca przekazywać będzie zgodnie ze swoim wyborem pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem ust.10. 3 i 10.4.

  1. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  2. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń, a także zmiany lub wycofania oferty.

  3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przedmiot zamówienia – Kamila Sobczak, telefon: 67-250-84-31, e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl,

- Osoba merytorycznie odpowiadająca za przeprowadzenie procedury o udzielenie zamówienia publicznego – Magdalena Krawczyk, telefon: 67 250 84 59,e-mail: m.krawczyk@powiatwalecki.pl.

  1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

  2. Warunki udziału w postępowaniu

13.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą, która będzie świadczyć usługę pracownika socjalnego, posiadającą minimum 2 lata doświadczenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu, zgodne z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.


 

13.2 Dokumentami albo dokumentem potwierdzającym spełnianie warunku:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi pracownika socjalnego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, (zamawiający zaleca wykonanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego).

 

  1. Pozostałe postanowienia:

  1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  1. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

14.3 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu może być w każdym czasie zmienione. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie.

  2. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - Formularz oferty;

- załącznik nr 2 – Wykaz osób;

- załącznik nr 3 –Opis przedmiotu zamówienia;

- załącznik nr 4 – Wzór umowy

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krystian Krawczyk 16-01-2018 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Krawczyk 16-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Krawczyk 30-01-2018 16:01