herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

Zarządzenie Nr 29/2017 Starosty Wałeckiego z dnia 11 grudnia 2017 r. - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu pn. "Przebodowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.2 Infrastruktura społeczna.