herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.37.2017 z dnia 26.06.2017 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęć zlokalizowanych na działce nr 1/26 obręb Drzonowo, w zakresie zmniejszenia poboru wody.