herb BIP - Starostwo Powiatowe w Wałczu

www.powiatwalecki.pl

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 10 listopada 2017 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Zakładu Budżetowego w Człopie ul. Kolejowa 17, 78-630 Człopa w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego Starosty Wałeckiego znak: OS.6341.66.2012 z dnia 21.11.2012 r. na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia (SW-2) zlokalizowanego na działce nr 212/4 w miejscowości Mielęcin w zakresie zmniejszenia poboru wody.